Περιήγηση: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Επικαιρότητα
Συριζα: Χαμαιλεοντισμοί, διεργασίες και …τέλος στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο!

Την «Προ­γραμ­μα­τι­κή» του Συν­διά­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποιεί από χτες και το Σ|Κ ο ΣΥΡΙΖΑ, ως υπο­κα­τά­στα­το του συνε­δρί­ου που έχει ανα­βλη­θεί για…

Πολιτική
Η απαγόρευση συναθροίσεων και η αβάσταχτη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ

Στα… «κάγκε­λα» έχουν βγει ορι­σμέ­να στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ δια­μαρ­τυ­ρό­με­να για την απα­ρά­δε­κτη- χου­ντι­κής έμπνευ­σης- απα­γό­ρευ­σης συνα­θροί­σε­ων της κυβέρ­νη­σης. Αλή­θεια, ποιόν…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία του Πολυτεχνείου: Ξεδιαντροπιά, αναξιοπρέπεια, πολιτικός καιροσκοπισμός

Όπως λέγα­νε παλιά εκεί στην ‑πάλαι ποτέ Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη, «ο αγώ­νας τώρα δικαιώ­νε­ται»… Πολύ αργό­τε­ρα (το 1997) πάλι «δικαί­ω­ση» (και…

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Ντελίριο χυδαίου αντικομμουνισμού η συζήτηση και τα ψηφίσματα για την «ευρωπαϊκή μνήμη»

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στο ντε­λί­ριο χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού στη συζή­τη­ση για την «ευρω­παϊ­κή μνή­μη για το μέλ­λον της Ευρώ­πης» στην Ολο­μέ­λεια του…

Επικαιρότητα
ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κόντρα στο ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλιας παραχάραξης της Ιστορίας

✔️  Σε νέα επί­πε­δα εκτο­ξεύ­ουν τον αντι­κομ­μου­νι­σμό τα κατά­πτυ­στα ψηφί­σμα­τα που κατα­τέ­θη­καν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο: ανά­κα­τες ομά­δες του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμματος,…

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ⚠️ Ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλια παραχάραξη της Ιστορίας

Με κατά­πτυ­στα ψηφί­σμα­τα, προ­ω­θού­νται ακό­μα σκλη­ρό­τε­ρα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μέτρα, απα­γό­ρευ­ση των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων, ενώ παρου­σιά­ζο­νται τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα ως «εγκλη­μα­τι­κές οργανώσεις»!…