Περιήγηση: Κώστας Παπαδάκης

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης: Η μήτρα που γεννά τη διαφθορά με επίκεντρο το Ευρωκοινοβούλιο είναι η ίδια η ΕΕ του κεφαλαίου #QatarGate

Στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τις «υπο­ψί­ες δια­φθο­ράς από το Κατάρ» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο παρε­νέ­βη η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης, ευρωβουλευτής ΚΚΕ: Φυτώριο σκανδάλων οι δεσμοί αίματος της ΕΕ με τα επιχειρηματικά συμφέροντα (VIDEO)

Φυτώ­ριο για κάθε λογής σκαν­δά­λων είναι οι δεσμοί αίμα­τος που έχει η ΕΕ με τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα τόνι­σε ο ευρωβουλευτής…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης: Το ΚΚΕ έχει καταδικάσει το απαράδεκτο τουρκολιβυκό σύμφωνο — Για τις αθλιότητες του βουλευτή Καιρίδη

Γνω­ρί­ζουν και οι πέτρες στην Ελλά­δα ότι το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή έχει κατα­δι­κά­σει και έχει απο­κα­λύ­ψει το ανυπόστατο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις διαδηλώσεις και τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν

Στη συζή­τη­ση για «την κατα­στο­λή των δια­δη­λώ­σε­ων για τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών στο Ιράν» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρασβούργο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…