Περιήγηση: Ποίηση

Επικαιρότητα
Νέα κυκλοφορία: “Ποίηση στους δρόμους” της Παναγιώτας Ζιντίλη

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις Εκδό­σεις Αλμύ­ρα η ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της Πανα­γιώ­τας Ζιντί­λη “Ποί­η­ση στους δρό­μους” Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της ακτιβίστριας…

Βιβλίο
Νέα έκδοση _παλαιστινιακή ποίηση: αντιστασιακή — ανατρεπτική — δεν παζαρεύει _είναι επαναστατική πράξη.

Στην παλαι­στι­νια­κή ποί­η­ση η γη είναι ζωντα­νή ιστο­ρία. Δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται μόνο ως φυσι­κό φαι­νό­με­νο ή σαν φυσι­κή ομορ­φιά αλλά και…