Περιήγηση: ΠΟΕΔΗΝ)

Κοινωνία
ΠΟΕΔΗΝ: Μεταβιβάζονται και νοσοκομεία στο Υπερταμείο: Άρτας, Ιπποκράτειο και Γεννηματάς Θεσσαλονίκης

Το Ιππο­κρά­τειο νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης και το νοσο­κο­μείο της Αρτας μετα­βι­βά­ζο­νται στο Υπερ­τα­μείο καταγ­γέλ­λει σήμε­ρα σε ανα­κοί­νω­ση της η Πανελ­λή­νια Ομοσπονδία…

Κοινωνία
Η ΠΟΕΔΗΝ για το μοιραίο βράδυ της Δευτέρας, 23 Ιουλίου — Πότε έγινε η ενημέρωση για νεκρούς

Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της ότι ο πρώ­τος νεκρός από τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές στο Μάτι,…

Υγεία
Καραγκιοζιλίκια

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Στις 2.4.2015 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­σκέ­φτη­κε το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ανα­κοί­νω­σε την πρό­σλη­ψη 4.500 ατόμων…