Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου

399 Γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου. Είχε μεγά­λη φήμη στο…