Περιήγηση: bar-tailed godwit

Όσα μαρτυρά ο φακός
Ρεκόρ Γκίνες θαλασσολιμόζας (Limosa lapponica): Πέταξε Αλάσκα — Αυστραλία χωρίς στάση

Ο οργα­νι­σμός των Παγκό­σμιων Ρεκόρ Γκί­νες ανα­κοί­νω­σε ότι μία νεα­ρή λιμό­ζα κατέρ­ρι­ψε το ρεκόρ της μετα­νά­στευ­σης μεγα­λύ­τε­ρης διάρ­κειας χωρίς στάση,…