Περιήγηση: COVID-19 (195031)

Διεθνή
ΗΠΑ-Covid-19: Αίτημα προς το Πεντάγωνο να παραδώσει 100.000 σάκους πτωμάτων στις υπηρεσίες υγείας

Το Πεντά­γω­νο ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι έλα­βε αίτη­μα από την ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών να παρα­δώ­σει 100.000 σάκους πτω­μά­των σε…