Περιήγηση: Gerard Butler

Διεθνή
1200 ηθοποιοί, τραγουδιστές και λοιποί διάσημοι βοηθούν το Ισραήλ να εξοντώσει τους Παλαιστίνιους

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 1200 ηθο­ποιοί, τρα­γου­δι­στές, διά­ση­μοι του τομέα ψυχα­γω­γί­ας συγκέ­ντρω­σαν 60 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια υπέρ των σιω­νι­στι­κών δυνά­με­ων κατο­χής σε…