Περιήγηση: Huge Dwarf

Μουσική
Huge Dwarf’s melodies

Επι­μέ­λεια: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // Τον Huge Dwarf τον γνώ­ρι­σα σε μία παρου­σί­α­ση δίσκου τον περα­σμέ­νο μήνα. Αν χαί­ρο­μαι για κάτι…