Περιήγηση: Hugo Gutiérrez

Πολιτική
ΚΚΕ: Επιστολή διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία της Χιλής για τη δίωξη του κομμουνιστή βουλευτή Hugo Gutiérrez

Επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας του ΚΚΕ προς την πρε­σβεία της Χιλής στην Ελλά­δα. Συγκε­κρι­μέ­να, η επι­στο­λή ανα­φέ­ρει: «Προς: Πρε­σβεία της Χιλής Υπόψη…