Περιήγηση: la Habana 502 años

Διεθνή
H Αβάνα γιορτάζει τα 502 χρόνια της ως πρωτεύουσα της αξιοπρέπειας του λαού της Κούβας

🇨🇺  Η Κού­βα απει­λεί­ται και πάλι από τη μεγα­λύ­τε­ρη παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη. 🇺🇸 Σε εξέ­λι­ξη μια πολι­τι­κο-επι­κοι­νω­νια­κή επιχείρηση…