Περιήγηση: Lamda Development SA

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: επένδυση Ελληνικού πάνω στις αντεργατικές ανατροπές & μακριά από τις λαϊκές ανάγκες

«Εμβλη­μα­τι­κή» επέν­δυ­ση πάνω στις αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές και μακριά από τις λαϊ­κές ανά­γκες Ανα­κοί­νω­ση της ΤΟ Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Ελληνικό: ασύλληπτα κέρδη πριν καν ξεκινήσει το έργο — νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις

Ενώ το πλιά­τσι­κο υπέρ του μεγά­λου κεφα­λαί­ου καλά κρα­τεί, καται­γι­στι­κές είναι οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στο χώρο του Ελληνικού…