Περιήγηση: life-style

Απόψεις
Για τις άδειες των καναλιών

Ελπί­ζω, αν και δεν είμαι καθό­λου αισιό­δο­ξος, ότι αυτή η δια­δι­κα­σία θα γίνει η αφορ­μή να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το όνει­ρο: να κλεί­σου­με την tv και να ανοί­ξου­με κανέ­να βιβλίο!