Περιήγηση: Messenger

Διεθνή
Εκτός λειτουργίας Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger στον απόηχο του «σκανδάλου Χόγκεν»

Οι πλατ­φόρ­μες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger είναι εκτός λει­τουρ­γί­ας καθώς υφί­στα­νται μαζι­κή βλά­βη επη­ρε­ά­ζο­ντας δυνη­τι­κά δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες παγκοσμίως,…