Περιήγηση: Morris Panych

Θέατρο
Η ΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κρι­τι­κή παρου­σί­α­ση Άννε­κε Ιωαν­νά­του // «Σύγ­χρο­νο Θέα­τρο» ανε­βαί­νει ένα αξιό­λο­γο έργο, το οποίο ακυ­ρώ­νει την ψευ­δαί­σθη­ση, για όσους την έχουν ακό­μα, ότι…