Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Νέα καθιστική διαμαρτυρία μπροστά στο Προξενείο των ΗΠΑ διοργανώνουν ΕΔΥΕΘ και Παλαιστινιακή Παροικία

Σε νέα εκδή­λω­ση – καθι­στι­κή δια­μαρ­τυ­ρία, μπρο­στά στο Προ­ξε­νείο των ΗΠΑ, την Πέμ­πτη 21 Δεκέμ­βρη στις 6 μ.μ., προ­χω­ρούν η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία Θεσ­σα­λο­νί­κης και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, μαζί με τις τοπι­κές Επι­τρο­πές Ειρή­νης της πόλης, καλώ­ντας τους εργα­ζό­με­νους, τους νέους και τις νέες, όλο το λαό της πόλης να στη­ρί­ξουν μαζι­κά τις εκδη­λώ­σεις διαμαρτυρίας.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΕΔΥΕΘ ανα­φέ­ρει τα εξής:

Άλλος ένας νεκρός προ­στέ­θη­κε στην ατε­λεί­ω­τη αλυ­σί­δα των θυμά­των του παλαι­στι­νια­κού λαού. Αυτήν τη φορά πρό­κει­ται για έναν ανά­πη­ρο νέο 29 ετών, που σκο­τώ­θη­κε ενώ συμ­με­τεί­χε σε δια­δη­λώ­σεις κατά της από­φα­σης του Αμε­ρι­κα­νού πρό­ε­δρο Ντ. Τραμπ ν’ ανα­γνω­ρί­σει την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σας του Ισρα­ήλ. Βρι­σκό­ταν σε ανα­πη­ρι­κό καρο­τσά­κι, για­τί είχε χάσει και τα δύο πόδια στη διάρ­κεια μιας ισραη­λι­νής επί­θε­σης στη λωρί­δα της Γάζας το 2008.

Η από­φα­ση των ΗΠΑ ρίχνει λάδι στη φωτιά, που κατα­καί­ει όλη τη Μέση Ανα­το­λή και ανοί­γει ένα νέο κύκλο αίμα­τος στην πολύ­πα­θη Παλαι­στί­νη. Ενθαρ­ρύ­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το Ισρα­ήλ και τους κατα­σταλ­τι­κούς του μηχα­νι­σμού – στρα­τό και αστυ­νο­μία – στη βίαιη και βάρ­βα­ρη αντι­με­τώ­πι­ση του αγω­νι­ζό­με­νου παλαι­στι­νια­κού λαού.

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) μπρο­στά στις εξε­λί­ξεις αυτές και με σκο­πό την έκφρα­ση της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης του λαού μας στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, προ­κή­ρυ­ξε καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών ενά­ντια στην από­φα­ση των ΗΠΑ. Μετά τη λήξη της καμπά­νιας οι υπο­γρα­φές θα κατα­τε­θούν στην ελλη­νι­κή Βου­λή, απαι­τώ­ντας την ανα­γνώ­ρι­ση του κρά­τους της Παλαι­στί­νης, στην πρε­σβεία της Παλαι­στί­νης ως ένδει­ξη της έμπρα­κτης αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, καθώς και στην πρε­σβεία του Ισρα­ήλ εκφρά­ζο­ντας την αντί­θε­ση του ελλη­νι­κού λαού στην Ισραη­λι­νή κατοχή.

Η ΕΕΔΥΕ καλεί τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης σε όλη την Ελλά­δα, τους αγω­νι­στές του αντι­πο­λε­μι­κού — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, τους φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος, τους εργα­ζό­με­νους, τους ανέρ­γους, τους συντα­ξιού­χους, τις νέες και τους νέους, όλες και όλους που προ­βλη­μα­τί­ζο­νται από τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις, να στη­ρί­ξουν την καμπάνια.

Επι­δί­ω­ξη είναι η καμπά­νια να δώσει το έναυ­σμα, για να ανοί­ξει πλα­τιά συζή­τη­ση στους χώρους δου­λειάς κι εκπαί­δευ­σης, στις λαϊ­κές γει­το­νιές και στους φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος και να συμ­βάλ­λει στη μαζι­κή και έμπρα­κτη έκφρα­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης του ελλη­νι­κού λαού προς τον αγω­νι­ζό­με­νο λαό της Παλαιστίνης.

Στο επό­με­νο διά­στη­μα το κεί­με­νο υπο­γρα­φών θα βρί­σκε­ται αναρ­τη­μέ­νο και στην ιστο­σε­λί­δα της ΕΕΔΥΕ www.eedye.gr, όπου θα δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα συλ­λο­γής και ηλε­κτρο­νι­κών υπογραφών».

Φωτό Αρχεί­ου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο