Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#UnBlockCuba: 60 xρόνια αποκλεισμός! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! — 10 Σεπτέμβρη, προαύλιο ΣΦΕΑ

Στα πλαί­σια της πανευ­ρω­παϊ­κής καμπά­νιας UnBlockCuba 2022 και εν όψει της ετή­σιας ΓΣ του ΟΗΕ με θέμα την ανά­γκη τερ­μα­τι­σμού του εμπο­ρι­κού, οικο­νο­μι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού που έχουν επι­βά­λει οι ΗΠΑ κατά της Κούβας.

Στο προ­αύ­λιο του ΣΦΕΑ (Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας – Σταθ­μός Μετρό «Μέγα­ρο Μουσικής»)
Σάβ­βα­το 10 Σεπτέμ­βρη στις 7 μμ
Θα μιλή­σει ο Πρέ­σβης της Κού­βας Αρα­μίς Φου­έ­ντε Ερνάντες
Μου­σι­κό Πρό­γραμ­μα – Bar ‑Χορός

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο