Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Συνέλαβαν και φόρεσαν χειροπέδες σε 93χρονη επειδή δεν είχε πληρώσει ενοίκιο!

Όμορ­φος κόσμος, καπι­τα­λι­στι­κά πλα­σμέ­νος. Στις φυλα­κές της επαρ­χί­ας Lake County στη Φλό­ρι­ντα των ΗΠΑ πέρα­σε τα 93α γενέ­θλια της μια ηλι­κιω­μέ­νη επει­δή δεν είχε πλη­ρώ­σει ενοί­κιο τριών μηνών. Σύμ­φω­να με τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, έπει­τα από σχε­τι­κή καταγ­γε­λία της ιδιο­κτή­τη των δια­με­ρι­σμά­των οίκου ευγη­ρί­ας, άντρες της αστυ­νο­μί­ας έφτα­σαν στην κατοι­κία της Χουα­νί­τα Φιτζέ­ραλντ ζητώ­ντας της να τους ακο­λου­θή­σει στο τμή­μα. Η 93χρονη αρνή­θη­κε και οι αστυ­νο­μι­κοί.… μετέ­φε­ραν δια της βίας τη γυναί­κα στο περι­πο­λι­κό, οδη­γώ­ντας την στο τοπι­κό κρατητήριο. 

Δημο­σιο­γρά­φος του τοπι­κού σταθ­μού News 6 που πήγε στις φυλα­κές προ­κει­μέ­νου να πάρει συνέ­ντευ­ξη από την προ­φυ­λα­κι­σμέ­νη υπε­ρή­λι­κα, είδε την 93χρονη ντυ­μέ­νη με την κλασ­σι­κή πορ­το­κα­λί φόρ­μα των φυλα­κών και με μελα­νιές στους καρ­πούς της. Σύμ­φω­να με την εκδο­χή της Φιτζέ­ραλντ, η ίδια είχε επι­κοι­νω­νή­σει με τους δια­χει­ρι­στές του σπι­τιού τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη προ­κει­μέ­νου να πλη­ρώ­σει το ενοί­κιο, αλλά δεν έλα­βε απάντηση. 

Η 93χρονη αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρη με εγγύ­η­ση και παρα­πέ­μπε­ται σε… δίκη που θα γίνει στις 27 Δεκέμβρη.

Δεί­τε το βίντεο της σύλ­λη­ψης της Χουα­νί­τα Φιτζέραλντ: 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο