Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έξω οι φασίστες χρυσαυγίτες απ’ τα σχολεία — Μαθητές σε Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα λένε όχι στο εθνικιστικό μίσος

Ανα­κοι­νώ­σεις μαθη­τών της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Πρέ­βε­ζας με αφορ­μή τα καλέ­σμα­τα μίσους της Χρυ­σής Αυγής.

Συγκε­κρι­μέ­να, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης αναφέρει:

«Μετά τα γεγο­νό­τα που έγι­ναν στο 2ο ΓΕΛ Συκε­ών, όπου η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ απά­ντη­σε με χημι­κά και ΜΑΤ στην κινη­το­ποί­η­ση μαθη­τών, φοι­τη­τών, καθη­γη­τών και γονιών που βρί­σκο­νταν εκεί για δια­μαρ­τυ­ρία σε εκδή­λω­ση προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη με ομι­λη­τή τον υπουρ­γό Παι­δεί­ας, Κ. Γαβρό­γλου, συνε­χί­στη­κε μια συζή­τη­ση που εδώ και και­ρό απα­σχο­λεί τη μαθη­τι­κή κοι­νό­τη­τα για τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης απέ­να­ντι σε μια σει­ρά προ­βλή­μα­τα και ελλεί­ψεις που έχου­με στα σχο­λεία μας, καθώς και για το νομο­σχέ­διο για το Λύκειο και το εξε­τα­στι­κό που ετοι­μά­ζε­ται να καταθέσει.

Στη συνε­δρί­α­ση του 15μελούς του 1ου ΓΕΛ Μενε­μέ­νης μετά από την από­φα­ση για κατα­δί­κη των παρα­πά­νω γεγο­νό­των απο­φά­σι­σε να δώσει συνέ­χεια στη δια­μαρ­τυ­ρία του με τη μορ­φή της κατά­λη­ψης για αρκε­τά ζητή­μα­τα (βλ. http://www.mathites.gr/?p=2236).

Στη συζή­τη­ση για τα αιτή­μα­τα της κατά­λη­ψης, κάποιοι μαθη­τές από το 15μελές έβα­λαν το ζήτη­μα να γίνει κατά­λη­ψη με σύν­θη­μα “Μακε­δο­νία γη ελλη­νι­κή”. Το 15μελές, μετά από συζή­τη­ση και με τη μαθη­τι­κή κοι­νό­τη­τα, απο­φά­σι­σε ότι το συγκε­κρι­μέ­νο σύν­θη­μα προ­κα­λεί μίσος και έχθρα ανά­με­σα σε γει­το­νι­κούς λαούς, τον αλυ­τρω­τι­σμό και διά­θε­ση για πολέ­μους. Ότι στον εθνι­κι­σμό δεν μπο­ρού­με να απα­ντά­με με εθνι­κι­σμό, δεν έχου­με να χωρί­σου­με τίπο­τα με τους συμ­μα­θη­τές μας στα Σκό­πια ή τη Βουλ­γα­ρία… Οι μαθη­τές  γυρ­νά­με την πλά­τη σε όλους όσοι σπέρ­νουν με τη θέση τους τα παρα­πά­νω, δηλα­δή τους φασί­στες δολο­φό­νους της Χρυ­σής Αυγής καθώς και άλλων φασι­στι­κών ομά­δων, που τις προ­βάλ­λουν και τις προ­ω­θούν μέσα από σελί­δες κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και τα site τους.

Όσοι πραγ­μα­τι­κά αγα­πά­με την πατρί­δα μας και θέλου­με να υπε­ρα­σπι­στού­με τα εδά­φη μας, πρέ­πει να κατα­δι­κά­σου­με την ίδια τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών, η οποία με τη σει­ρά της προ­κα­λεί πολε­μι­κές δια­θέ­σεις και στις δύο χώρες και όχι μόνο. Αλλά κυρί­ως στο γεγο­νός ότι δίνει στο ΝΑΤΟ την άδεια να πατή­σει περισ­σό­τε­ρο το πόδι του στα Βαλ­κά­νια με νέες πολε­μι­κές βάσεις.

Επί­σης, μεγά­λη συζή­τη­ση ανά­με­σα στους μαθη­τές έγι­νε για τα προ­βλή­μα­τα που συνο­λι­κά τους απα­σχο­λούν και στο σχο­λείο, αλλά και μετά το σχο­λείο. Το γεγο­νός δηλα­δή ότι το σχο­λείο που έχουν σήμε­ρα, δεν είναι σε καμία περί­πτω­ση το σχο­λείο που έχου­με όλοι ανά­γκη. Οι ελλεί­ψεις στο ίδιο το περιε­χό­με­νο των γνώ­σε­ων, σε καθη­γη­τές και σε εξο­πλι­σμούς, είναι ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν πολύ τους μαθη­τές. Τέλος, συζή­τη­σαν ότι το νέο Λύκειο που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, δεν είναι το Λύκειο που έχου­με ανάγκη».

Στην Πρέ­βε­ζα, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών αναφέρει: 

«Κάποιοι νομα­ταί­οι, οι οποί­οι χει­ρο­κρο­τού­νται από τον Πανα­γιώ­τα­ρο και άλλους βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγής, τις τελευ­ταί­ες μέρες χρη­σι­μο­ποιούν την πόλη μας για να φτιά­ξουν έναν ψευ­το­χάρ­τη για μια ψευ­το­πα­νελ­λα­δι­κή ημε­ρο­μη­νία δρά­σης των “μαθη­τών”.

Είναι τόσο αστοι­χεί­ω­τοι και τόσο κου­τοί, που για να γεμί­σουν τον χάρ­τη τους χρη­σι­μο­ποί­η­σαν το χωριό της Νικό­πο­λης (Σμυρ­τού­λας), ένα χωριό 100 κατοί­κων και χωρίς σχο­λείο, αφού οι μαθη­τές της μετα­κι­νού­νται στο 2ο ΓΕΛ Πρέ­βε­ζας. Όλο αυτό το διά­στη­μα, έχου­με δεί­ξει πώς κινη­το­ποιού­νται οι μαθη­τές της Πρέ­βε­ζας, με τι αιτή­μα­τα και με τι μορ­φές πάλης για ένα σχο­λείο που θα μορ­φώ­νει και δεν θα εξο­ντώ­νει, για ένα σχο­λείο και μια κοι­νω­νία που θα συμ­βα­δί­ζει με τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας, χωρίς αβε­βαιό­τη­τα για τη ζωή και το μέλ­λον μας. Απαι­τού­με να σβη­στεί τώρα η πόλη μας από αυτούς τους “χάρ­τες” και τις λίστες τους!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο