Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚ Σουηδίας για τον προεκλογικό αγώνα: “Ο αγώνας συνεχίζεται!”

Μετά από μια έντο­νη προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία, μπο­ρού­με επι­τέ­λους να πάρου­με μια ανά­σα. Παρά όλα τα εμπό­δια που μας έβα­λε ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός, εμείς μπο­ρέ­σα­με και πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με μια επι­τυ­χη­μέ­νη προ­ε­κλο­γι­κή εκστρατεία.

Δεν παίρ­νου­με καμία κρα­τι­κή επι­χο­ρή­γη­ση. Δεν μπο­ρού­με να σηκώ­σου­με το κόστος μιας μαζι­κής απο­στο­λής εκλο­γι­κού υλι­κού όπως τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα. Όλα τα φυλ­λά­δια που οι άνθρω­ποι πήραν στο χέρι τους, τα πήραν επει­δή τα μοί­ρα­σε ένας κομμουνιστής.

Δεν δια­νέ­μο­νται τα ψηφο­δέλ­τια μας στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα. Αυτό σημαί­νει ότι πρέ­πει εμείς να δια­σφα­λί­σου­με να φτά­σουν στα τμή­μα­τα. Κάθε ψηφο­δέλ­τιο μας που υπήρ­ξε στα τμή­μα­τα ήταν επει­δή τα τοπο­θέ­τη­σε εκεί ένας κομμουνιστής. 

Μέσα από αυτή τη δρά­ση και όχι μόνον, έχου­με μεγα­λώ­σει σαν κόμ­μα και σαν κομ­μου­νι­στές. Σημειώ­σα­με πρό­ο­δο στον οργα­νω­τι­κό τομέα και η προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία που πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με μας δίδα­ξε πολ­λά. Ήρθα­με σε επα­φή με ενδια­φε­ρό­με­νους στην Επι­κρά­τεια και πήρα­με βοή­θεια στην δια­νο­μή προ­ε­κλο­γι­κού υλι­κού και ψηφο­δελ­τί­ων σε πολ­λές και δια­φο­ρε­τι­κές περιοχές.

Θέλου­με να απευ­θύ­νου­με ένα μεγά­λο ευχα­ρι­στώ σε όλους όσους μας βοή­θη­σαν, ωθώ­ντας προς τα εμπρός, την προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία, όλα τα μέλη που τρά­βη­ξαν ένα απί­στευ­τα μεγά­λο φορ­τίο, αλλά και που βίω­σαν όλα αυτά που σημαί­νουν να είσαι κομ­μου­νι­στής, όλους τους συμπα­θό­ντες που βοή­θη­σαν στην οργά­νω­ση και ενί­σχυ­σαν το Κόμ­μα, όλους τους ψηφο­φό­ρους που πήραν μια σαφή από­φα­ση, τόσο προ­σω­πι­κά όσο και πολι­τι­κά, να απο­κη­ρύ­ξουν τον καπι­τα­λι­σμό μιά για πάντα.

Επί­σης, θα θέλα­με να απευ­θύ­νου­με ένα μεγά­λο ευχα­ρι­στώ σε όλους τους Έλλη­νες, Ιρα­νούς, Χιλια­νούς, Βολι­βια­νούς, Περου­βια­νούς και Ιρα­κι­νούς κομ­μου­νι­στές που κατέ­δει­ξαν την σημα­σία του προ­λε­τα­ρια­κού διε­θνι­σμού και στή­ρι­ξαν το κόμ­μα μας.

Πως όλα αυτά θα μετα­φρα­στούν σε ψήφους μένει να το δού­με. Αυτό που σίγου­ρα ξέρου­με είναι ότι έχου­με μεγα­λώ­σει σαν κόμ­μα και σαν οργά­νω­ση και ότι τώρα είμα­στε ακό­μη πιο έτοι­μοι να αντα­πο­κρι­θού­με στα καθή­κο­ντά μας. 

Ο αγώ­νας συνεχίζεται!

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Σουηδίας

10–9‑2018.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο