Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανωθεν…

Τι ακρι­βώς υπε­ρά­σπι­ζε η κυβέρ­νη­ση με την επί­δει­ξη πυγ­μής προ­χτές μπρο­στά στο άγαλ­μα του Τρού­μαν; Τα γκλο­μπς ανε­βο­κα­τέ­βαι­ναν στα κεφά­λια των δια­δη­λω­τών όχι μόνο επει­δή η κυβέρ­νη­ση νιώ­θει υπο­χρε­ω­μέ­νη να τιμή­σει τη μνή­μη του ανθρώ­που που έρι­ξε τις ατο­μι­κές βόμ­βες σε Χιρο­σί­μα — Ναγκα­σά­κι, εγκαι­νί­α­σε τη χρή­ση ναπάλμ στο Γράμ­μο και στο Βίτσι και ματο­κύ­λι­σε το λαό της Κορέας.

Οταν τα ΜΑΤ αφιο­νι­σμέ­να ρίχνο­νται με μανία και απρό­κλη­τα σε παι­διά που δια­δη­λώ­νουν, εκτο­ξεύ­ο­ντας χημι­κά και ανεί­πω­τες βρι­σιές, με τον επι­κε­φα­λής να δια­τά­ζει επί­μο­να «τη φυσού­να, τη φυσού­να», από την αγω­νία του μη σωρια­στεί το άγαλ­μα στο έδα­φος… Οταν τη μια στιγ­μή κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη βεβαιώ­νουν πως πρό­κει­ται για απλές προ­σα­γω­γές και την επό­με­νη στιγ­μή «άνω­θεν» ανα­κοι­νώ­νο­νται συλ­λή­ψεις… Οταν ο εισαγ­γε­λέ­ας «πεί­θε­ται» τελι­κά από τον εξω­φρε­νι­κό ισχυ­ρι­σμό ότι ένα άοπλο παι­δί πλά­κω­σε στο ξύλο έναν πάνο­πλο αστυ­νο­μι­κό και σε συνεν­νό­η­ση με «άνω­θεν», το παρα­πεμ­πτι­κό γρά­φει «επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη σε βάρος αστυ­νο­μι­κού»… Οταν ενώ το αίμα τρέ­χει απ’ το κεφά­λι, ο ασφα­λί­της παίρ­νει «άνω­θεν εντο­λή» να αρπά­ξει από τα χέρια του για­τρού τον χτυπημένο…

Ε, τότε έχου­με μπρο­στά στα μάτια μας μια άλλης ποιό­τη­τας κατα­στο­λή. Ετσι, βήμα βήμα, «άνω­θεν» παρεμ­βά­σεις διόρ­θω­ναν τυχόν «παρα­λεί­ψεις» στην αμεί­λι­κτη στά­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού απέ­να­ντι σε μια συμ­βο­λι­κή πρά­ξη κατα­δί­κης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου. Πόσο «άνω­θεν» και από πού, δεν ξέρου­με. Μπο­ρού­με όμως σίγου­ρα να υπο­θέ­σου­με ότι αφο­ρά τις πολυ­ποί­κι­λες και πολυ­πλό­κα­μες συν­δέ­σεις των μηχα­νι­σμών κατα­στο­λής, της ΓΑΔΑ κ.ά. της ίδιας της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, με επι­τε­λεία των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών συμ­μά­χων της. Τελι­κά, στον Τρού­μαν η κυβέρ­νη­ση υπε­ρά­σπι­σε την επι­λο­γή εμπλο­κής της στην επέμ­βα­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στη Συρία.

Απά­ντη­ση του λαού είναι το δυνά­μω­μα της πάλης.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο