Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτοκτόνησε 42χρονη εργαζόμενη του «Καρυπίδη» επί 15 μήνες απλήρωτη

Σοκ προ­κα­λεί η είδη­ση της αυτο­κτο­νί­ας μιας 42χρονης γυναί­κας από τα Γιαν­νι­τσά: Η γυναί­κα εργα­ζό­ταν στις επι­χει­ρή­σεις Καρυ­πί­δη, πρώ­ην Αρβα­νι­τί­δη, και ήταν απλή­ρω­τη επί δεκα­πέ­ντε μήνες, γεγο­νός που συν­δέ­ε­ται άμε­σα με τους λόγους που την οδή­γη­σαν στην από­φα­ση να βάλει τέρ­μα στη ζωή της.

«Η βαρ­βα­ρό­τη­τα δεν έχει τέλος», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε σχε­τι­κά το Πανελ­λα­δι­κό Σωμα­τείο των εργα­ζο­μέ­νων στις επι­χει­ρή­σεις «Καρυ­πί­δη». Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, «ο θάνα­τος της συνα­δέλ­φισ­σας, εργα­ζό­με­νης σε κατά­στη­μα της “Καρυ­πί­δης” στα Γιαν­νι­τσά, είναι απο­τέ­λε­σμα αυτού του βάρ­βα­ρου συστή­μα­τος. Είναι απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής που ακο­λου­θεί και αυτή η κυβέρ­νη­ση και οι προη­γού­με­νες που στη­ρί­ζουν το μεγά­λο κεφά­λαιο και οδη­γούν σε απελ­πι­σία τους εργα­ζό­με­νους. Είναι απο­τέ­λε­σμα του αδιε­ξό­δου στο οποίο έχου­με βρε­θεί για πάνω από 1.5 χρό­νο οι εργα­ζό­με­νοι της Καρυ­πί­δης με την απλη­ρω­σιά, με το να βρι­σκό­μα­στε ανά­με­σα στην ανερ­γία και την ομη­ρία από μέρους της επι­χεί­ρη­σης, με τον εμπαιγ­μό από την κυβέρ­νη­ση ότι έκα­νε τα πάντα για να μας «σώσει». Δεν πήρε μέτρα προ­στα­σί­ας για εμάς, τους 1400 εργα­ζό­με­νους, αφού πλέ­ον ούτε το πενι­χρό επί­δο­μα επί­σχε­σης παίρ­νου­με, ούτε επί­δο­μα ανερ­γί­ας δικαιού­μα­στε. Επι­πλέ­ον, δεν τηρή­θη­κε Π.Δ για τη δια­δο­χή, ώστε να μη πετα­χτού­με στην ανεργία.

Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος να μη μένει μόνος του. Τα προ­βλή­μα­τα που βιώ­νου­με είναι κοι­νά και κοι­νός πρέ­πει να είναι και ο αγώ­νας για να τα αντι­πα­λέ­ψου­με. Με ταξι­κή αλλη­λεγ­γύη και ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώ­να να χτυ­πή­σου­με την αιτία που προ­κα­λεί όλα τα προ­βλή­μα­τα, την ανερ­γία, την ανα­σφά­λεια, το άγχος για την επι­βί­ω­ση. Η αιτία αυτή είναι το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης που ωφε­λεί του λίγους και χτυ­πά­ει εμάς, τους πολλούς».

Ωστό­σο, εντύ­πω­ση προ­κα­λεί η αντί­δρα­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας Ανδρέα Νεφε­λού­δη στην τρα­γι­κή είδη­ση. Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του καθ’ ύλην αρμο­δί­ου υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, επι­λέ­γει να σχο­λιά­σει την τρα­γω­δία σε ανάρ­τη­σή του στο facebook και να επι­τε­θεί στη Δικαιο­σύ­νη, και να ανα­ρω­τη­θεί αν ακού­ει κανείς εισαγγελέας:

«Αυτο­κτο­νία εγκλω­βι­σμέ­νης εργα­ζό­με­νης του Καρυ­πί­δη στα Γιαν­νι­τσά ήταν 15 μήνες απλή­ρω­τη. Ακού­ει κανείς εισαγ­γε­λέ­ας; 15 μήνες απλώ­ρω­τη. 170 μηνύ­σεις έχουν υπο­βλη­θεί σε βάρος του Καρυ­πί­δη. Καμία αντί­δρα­ση. Οι εργα­ζό­με­νοι απλή­ρω­τοι και ο τύπος κυκλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρος, ” επεν­δύ­ει” αλλού και να τα απο­τε­λέ­σμα­τα. Δικαιο­σύ­νη ακούς; Είναι τελι­κά η οφει­λή δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών βλα­πτι­κή μετα­βο­λή κύριοι αδέ­κα­στοι. Τί λέτε τώρα; Δικαιο­σύ­νη ακούς;

Λες και δεν είναι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ αυτή που έχει συν­δια­μορ­φώ­σει το ευνοϊ­κό για το κεφά­λαιο νομι­κό πλαί­σιο και μάλι­στα οι εργα­ζό­με­νοι του «Καρυ­πί­δη» είναι θύμα­τα των αντερ­γα­τι­κών νόμων της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και να έχει επι­βε­βαιώ­νε­ται για πολ­λο­στή φορά στην περί­πτω­ση των εργα­ζο­μέ­νων του Καρυ­πί­δη ο αντερ­γα­τι­κός χαρα­κτή­ρα του νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου που έχει δια­μορ­φω­θεί από τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις υπέρ του κεφα­λαί­ου, σε βάθος δεκα­ε­τιών, αλλά και με ιδιαί­τε­ρη έντα­ση στα χρό­νια της οικο­νο­μι­κής κρίσης.

(Στο θέμα θα επανέλθουμε)

Για το πρό­βλη­μα των εργα­ζο­μέ­νων στα σου­περ μάρ­κετ  Καρυ­πί­δη και το τη βιώ­νουν μιλή­σα­με παλαιό­τε­ρα με την πρό­ε­δρο τους

Το ΑΤΕΧΝΩΣ με τους εργα­ζό­με­νους των σού­περ μάρ­κετ «Καρυ­πί­δης»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο