Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: ΗΠΑ και αντιπολίτευση εντείνουν το βρώμικο πόλεμο ενάντια στην κυβέρνηση Μαδούρο

Συνε­χί­ζε­ται με κάθε τρό­πο η επι­χεί­ρη­ση παρέμ­βα­σης των ΗΠΑ στο εσω­τε­ρι­κό της Βενε­ζου­έ­λας, με την Ουά­σιγ­κτον να γνω­στο­ποιεί το νέο της «όχη­μα» για την επέμ­βα­σή της, εις βάρος του λαού της Βενεζουέλας.

Ο Μάικ Πενς επι­κοι­νώ­νη­σε την Τρί­τη με τον πρό­ε­δρο της «Εθνο­συ­νέ­λευ­σης» της Βενε­ζου­έ­λας — και νέο ηγέ­τη της ακρο­δε­ξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης της χώρας- Χουάν Γουα­ΐ­δο (κεντρ. φωτό), για να υπο­γραμ­μί­σει τον «θαρ­ρα­λέο ηγε­τι­κό του ρόλο» και να του εκφρά­σει την «σθε­να­ρή υπο­στή­ρι­ξη» της Ουά­σιγ­κτον, ανα­κοί­νω­σαν οι υπη­ρε­σί­ες του αντι­προ­έ­δρου των ΗΠΑ.

Ο Πενς χαρα­κτή­ρι­σε την «Εθνο­συ­νέ­λευ­ση» ‑που είναι το μόνο όργα­νο που ελέγ­χει η αντι­πο­λί­τευ­ση στη Βενε­ζου­έ­λα– «τη μονα­δι­κή νόμι­μη δημο­κρα­τι­κή οντό­τη­τα» στη χώρα και υπο­σχέ­θη­κε στον Γουα­ΐ­δο ότι η υπο­στή­ρι­ξη της Ουά­σιγ­κτον θα συνε­χι­στεί, ωσό­του «απο­κα­τα­στα­θεί η δημο­κρα­τία» στο κράτος.

Την επο­μέ­νη της ορκω­μο­σί­ας του Νικο­λάς Μαδού­ρο και της έναρ­ξης της δεύ­τε­ρης εξα­ε­τούς θητεί­ας του στην προ­ε­δρία της Βενε­ζου­έ­λας, ο Χουάν Γουα­ΐ­δο δήλω­σε ότι το Σύνταγ­μα της χώρας τού δίνει το δικαί­ω­μα να ανα­λά­βει εκεί­νος την εξου­σία, επι­κε­φα­λής μιας μετα­βα­τι­κής κυβέρ­νη­σης, ώστε να προ­κη­ρυ­χθούν νέες, «ελεύ­θε­ρες και δίκαιες», εκλο­γές. Την Κυρια­κή, συνε­λή­φθη και κρα­τή­θη­κε για κάποιες ώρες από στε­λέ­χη της Υπη­ρε­σί­ας Πλη­ρο­φο­ριών πριν αφε­θεί εντέ­λει ελεύθερος.

Η επι­κοι­νω­νία του Πενς με τον Γουα­ΐ­δο έγι­νε την ίδια μέρα που το αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο «CNN en Español» μετέ­δω­σε, επι­κα­λού­με­νο τρεις πηγές που δεν κατο­νό­μα­σε, ότι ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος, Ντό­ναλντ Τραμπ, εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο να ανα­γνω­ρί­σει ως τον νόμι­μο πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας τον πρό­ε­δρο της «Εθνο­συ­νέ­λευ­σης». Ο Λευ­κός Οίκος δεν απά­ντη­σε αμέ­σως όταν του ζητή­θη­κε σχόλιο.

Η παρέμ­βα­ση Πενς έγι­νε επί­σης την ίδια ημέ­ρα που η «Εθνο­συ­νέ­λευ­ση» κάλε­σε ανοι­κτά τους στρα­τιω­τι­κούς της Βενε­ζου­έ­λας σε πρα­ξι­κό­πη­μα, υπο­σχό­με­νη «ασυ­λία»!

Βενε­ζου­έ­λα: «Παρά­νο­μη» η νέα θητεία του προ­έ­δρου Μαδού­ρο λέει η αμε­ρι­κα­νό­φι­λη αντιπολίτευση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο