Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος: Κείμενο υπογραφών ενάντια στην παρουσία ΑμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων στο Στεφανοβίκειο

Κεί­με­νο υπο­γρα­φών κυκλο­φο­ρεί η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Βόλου ενά­ντια στην παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στο Στε­φα­νο­βί­κειο, στο πλαί­σιο της εμπλο­κής της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, με ευθύ­νη των ελλη­νι­κών κυβερνήσεων. 

Το κεί­με­νο που υπο­γρά­φουν προ­σω­πι­κό­τη­τες της περιο­χής (δια­βά­στε εδώ) αναφέρει:

«Εμείς που υπο­γρά­φου­με το κεί­με­νο αυτό, εκφρά­ζου­με την έντο­νη κατα­δί­κη μας στην παρου­σία του στρα­τού των ΗΠΑ στην περιο­χή μας, στο Στε­φα­νο­βί­κειο στο στρα­τό­πε­δο της 1ης Ταξιαρ­χί­ας Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού, στην 111 ΠΜ της Νέας Αγχιά­λου και στο στρα­τό­πε­δο “Γεωρ­γού­λα” στην καρ­διά της πόλης του Βόλου. Η περιο­χή μας ανα­βαθ­μί­ζε­ται τόσο ως θύτης, αλλά και ως στό­χος στη σύγκρου­ση ανά­με­σα στα μπλοκ των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και της Ρωσί­ας — Κίνας, για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, για το μοί­ρα­σμα των αγο­ρών, ιδιαί­τε­ρα στον τομέα της Ενέργειας.

Εκφρά­ζου­με τη μεγά­λη ανη­συ­χία μας για την όλο και μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Ιδιαί­τε­ρα βλέ­πο­ντας τις κινή­σεις κλι­μά­κω­σης και γενί­κευ­σης της πολε­μι­κής σύγκρου­σης, με μόνο θύμα τους λαούς. Ήδη πλη­ρώ­νου­με με πολ­λούς τρό­πους το κόστος αυτού του πολέ­μου (ακρί­βεια, στο­χο­ποί­η­ση από το “αντί­πα­λο” στρα­τό­πε­δο, ενερ­γεια­κή και επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση), την ίδια στιγ­μή που γίνε­ται προ­σπά­θεια προ­ε­τοι­μα­σί­ας του εδά­φους για μεγα­λύ­τε­ρες, πιο αιμα­τη­ρές θυσίες.

Οι πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, με εκκω­φα­ντι­κό το παρά­δειγ­μα του αμε­ρι­κα­νι­κού πολε­μι­κού πλοί­ου “Arlington” και των μονά­δων που το συνο­δεύ­ουν, που στάθ­μευαν στις πιο πάνω βάσεις στην περιο­χή μας και αμέ­σως μετά συμ­με­τεί­χαν στην τουρ­κι­κή άσκη­ση “Efes 2022” με σενά­ριο την κατά­λη­ψη “μικρού” νησιού στο Αιγαίο και τον ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό “μεγά­λου” νησιού, καταρ­ρί­πτουν τα ψεύ­τι­κα επι­χει­ρή­μα­τα ότι η παρου­σία των ΗΠΑ δια­σφα­λί­ζει την εθνι­κή άμυ­να και ακε­ραιό­τη­τα της πατρί­δας μας. Το αντί­θε­το. Μας μπλέ­κει ακό­μα πιο πολύ στον κυκλώ­να των επι­κίν­δυ­νων εξελίξεων.

Ενώ­νου­με τη φωνή μας και τη δια­μαρ­τυ­ρία μας με όλες και όλους που απαι­τούν να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο, να στα­μα­τή­σουν οι διευ­κο­λύν­σεις για τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ουκρα­νία, να μη στα­λούν ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις στο μέτω­πο του πολέ­μου, να φύγουν οι αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις από την περιο­χή μας και από όλη την Ελλάδα».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο