Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάλεσμα για συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ στις καθημερινές μάχες και τις εκλογές

Ανοι­χτό προ­σκλη­τή­ριο προς όλες τις κατευ­θύν­σεις «για να ενι­σχυ­θούν οι δυνά­μεις που αντι­πα­λεύ­ουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της Νέας Δημο­κρα­τί­ας» έκα­νε από τη Λαμία ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας σε εκδή­λω­ση στε­λε­χών στο πολι­τι­στι­κό κέντρο της πόλης.

Την εκδή­λω­ση άνοι­ξε η Ανδριά­να Μπα­φού­τσου γραμ­μα­τέ­ας ΤΕ Φθιώ­τι­δας του ΚΚΕ. Ανα­φέρ­θη­κε στους αγώ­νες που ανα­πτύ­χθη­καν στην περιο­χή τονί­ζο­ντας πως«σ αυτούς τους αγώ­νες οι κομ­μου­νι­στές και οι κομ­μου­νί­στριες πρω­το­στά­τη­σαν, βάδι­σαν μαζί με εκα­το­ντά­δες άλλους εργα­ζό­με­νους, αγρό­τες, νέους. Μέσα από αυτούς τους αγώ­νες ανα­δεί­χτη­κε η αξία, η δύνα­μη της συμπό­ρευ­σης ανθρώ­πων του μόχθου με το ΚΚΕ».

«Εμείς λογα­ρια­ζό­μα­στε κάθε μέρα και παντού με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της Νέας Δημο­κρα­τί­ας” υπο­γράμ­μι­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για να συμπλη­ρώ­σει λέγο­ντας ότι “εμείς κατα­ψη­φί­σα­με και συνε­χί­ζου­με να αντι­πα­λεύ­ου­με με όλες τις δυνά­μεις τους αντι­λαϊ­κούς νόμους, πολ­λούς από τους οποί­ους ψήφι­σε και ο ΣΥΡΙΖΑ” όπως ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

«Η ελπί­δα παρα­μέ­νει ζωντα­νή, δυνα­μώ­νει, μόνο όσο δυνα­μώ­νουν οι αγώ­νες που βάζουν στο στό­χα­στρο όλες τις αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, το μεγά­λο κεφά­λαιο και τα συμ­φέ­ρο­ντά του, το ίδιο το σάπιο σύστη­μα» υπο­γράμ­μι­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και σημεί­ω­σε ότι «προ­βάλ­λει από παντού η επι­λο­γή να πάρει ο καθέ­νας και η καθε­μιά τη θέση του στους αγώ­νες, στο οργα­νω­μέ­νο κίνη­μα, σε όλες τις μάχες, να βαδί­σει στο δρό­μο της ανα­τρο­πής με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό».

Ο κ. Κου­τσού­μπας έκα­νε ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά στις αυξή­σεις, τονί­ζο­ντας πως «είναι προ­κλη­τι­κό και απα­ρά­δε­κτο, ιδιαί­τε­ρα σε αυτές τις συν­θή­κες που ο κόσμος ξεπα­γιά­ζει από το κρύο, που σκέ­φτε­ται αν θα ανά­ψει το θερ­μο­σί­φω­να, ακό­μα κι αν θα βάλει ένα φαγη­τό στο φούρ­νο, να μην αξιο­ποιού­νται όλες οι πηγές ενέρ­γειας που δια­θέ­τει η χώρα μας» ενώ ανα­φε­ρό­με­νος στις παρα­κο­λου­θή­σεις, σημεί­ω­σε πως «η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είναι βου­τηγ­μέ­νη μέχρι το λαι­μό! Αλλά και οι άλλοι, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν μεί­νει άβρε­χτοι. Για­τί όλοι τους, είτε δια­μόρ­φω­σαν μαζί, είτε ανέ­χτη­καν αυτό τον βούρ­κο του θεσμι­κού πλαι­σί­ου που επι­τρέ­πει τις παρα­κο­λου­θή­σεις. Εμείς σαν ΚΚΕ, επι­μέ­νου­με με τη στά­ση μας ‘να βγουν όλα στο φως’ είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά για να προ­σθέ­σει: «Εμείς θα συνε­χί­σου­με, για­τί το κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι να μη δεχτεί ο λαός το δόγ­μα ‘ουδείς εξαι­ρεί­ται των παρα­κο­λου­θή­σε­ων’. Που σημαί­νει, να μη δεχτεί όλη αυτή την ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση στις ελευ­θε­ρί­ες και τα δικαιώ­μα­τά του».

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έκα­νε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στον τομέα της υγεί­ας, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας ως «άθλια» την κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί στα δημό­σια νοσο­κο­μεία και κατα­λο­γί­ζο­ντας ευθύ­νες σε όλες τις κυβερ­νή­σεις «για την τερά­στια έλλει­ψη σε για­τρούς». Κατη­γό­ρη­σε δε, την κυβέρ­νη­ση, ότι με αυτόν τον τρό­πο σχε­διά­ζει το επό­με­νο βήμα, που είναι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της υγείας.

Σε ό,τι αφο­ρά τα εθνι­κά θέμα­τα υπο­γράμ­μι­σε ότι «η κατά­στα­ση περι­πλέ­κε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο» και μάλι­στα σημεί­ω­σε ότι «η χώρα μας εμπλέ­κε­ται στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της Νέας Δημο­κρα­τί­ας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ» που όπως είπε «δεν βγά­ζουν άχνα για τον πόλε­μο και την ελλη­νι­κή εμπλο­κή, παρά μόνο ψελ­λί­ζουν κάτι τετριμ­μέ­να για ξεκάρ­φω­μα, χωρίς προ­τά­σεις και μέτω­πα πάλης, βάζο­ντας τη χώρα και το λαό μας σε μεγά­λους κινδύνους».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας, ανα­φε­ρό­με­νος στις τελευ­ταί­ες δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού σε σχέ­ση με τις εκλο­γές, υπο­γράμ­μι­σε πως «δεν χρεια­ζό­ταν να μας το πει ο Μητσο­τά­κης πως ‘μύρι­σαν εκλο­γές’. Το χού­με κατα­λά­βει. ‘Αλλω­στε ήδη έχουν αρχί­σει τα διλήμ­μα­τα και οι υπο­σχέ­σεις. Έχουν αρχί­σει οι κορ­δέ­λες και τα συγ­γνώ­μη, οι ψεύ­τι­κες ελπί­δες ξανά. Μόνο που το καλά­θι των υπο­σχέ­σε­ων όλων τους, είναι πλέ­ον πολύ μικρό, ακό­μα πιο μικρό και από το καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού που δια­φη­μί­ζει ο Γεωρ­γιά­δης ως ντί­λερ των αλυ­σί­δων σού­περ μάρκετ…».

Μιλώ­ντας για το πολι­τι­κό σκη­νι­κό, τόνι­σε πως «όσο μεγα­λώ­νει η αστά­θεια για το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, τόσο μπο­ρεί να δυνα­μώ­νει και η ελπί­δα των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού, ότι κάτι μπο­ρού­με να ανα­κό­ψου­με, κάτι μπο­ρού­με να κερ­δί­σου­με, ότι μπο­ρού­με να ανοί­ξου­με το δρό­μο για την πραγ­μα­τι­κή αλλα­γή που έχει ανά­γκη ο λαός και ο τόπος, με το λαό να κάνει κου­μά­ντο στην κοι­νω­νία και στην οικονομία».

Ανα­φε­ρό­με­νος σε όσους θεω­ρούν ότι κανείς από τους σημε­ρι­νούς ή αυρια­νούς επί­δο­ξους κυβερ­νώ­ντες δεν μπο­ρεί να δώσει απά­ντη­ση στα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, και σκέ­φτο­νται να ψηφί­σουν το ΚΚΕ, τόνι­σε πως η σκέ­ψη να στη­ρί­ξουν το ΚΚΕ για­τί εκτι­μούν τη μαχη­τι­κό­τη­τα, τη συνέ­πεια και την αξιο­πι­στία του, τώρα πρέ­πει να αρχί­σει να γίνε­ται από­φα­ση. Κι αυτή η από­φα­ση να γίνει πρά­ξη, δηλα­δή δρά­ση, συμπό­ρευ­ση και ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ παντού, σε όλες τις καθη­με­ρι­νές μάχες και στις εκλογές.

Ολόκληρη η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα στο παρακάτω βίντεο:

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο