Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Μάθε δάσκαλε να σκοτώνεις…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

… η ηθική της Άγριας Δύσης θέλει τους δασκάλους να πυροβολούν τους μαθητές

Δια­κό­σια ενε­νή­ντα ένα (291) περι­στα­τι­κά με πυρο­βο­λι­σμούς έχουν κατα­γρα­φεί σε αμε­ρι­κα­νι­κά σχο­λεία από το 2013. Ήδη φέτος έχουν κατα­γρα­φεί 18 περιστατικά.

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη καπι­τα­λι­στι­κή ανε­πτυγ­μέ­νη(!;) χώρα παγκο­σμί­ως όπου επα­να­λαμ­βά­νο­νται συμ­βά­ντα με πυρο­βο­λι­σμούς σε σχο­λεία, όπως αυτό που σημειώ­θη­κε χθες στη Φλόριντα.

«Πρό­κει­ται για το 291ο περι­στα­τι­κό με πυρο­βο­λι­σμούς σε σχο­λι­κό περι­βάλ­λον από τις αρχές του 2013», κατήγ­γει­λε η Σάνον Ουάτς ιδρύ­τρια της οργά­νω­σης “Moms Demand Action For Gun Sense in America” (Οι μητέ­ρες απαι­τούν μέτρα για τη λογι­κή χρή­ση όπλων στην Αμε­ρι­κή) που μάχε­ται κατά της διά­δο­σης των όπλων.

Τα αμε­ρι­κα­νι­κά σχο­λεία είναι ολο­έ­να και λιγό­τε­ρο προ­στα­τευ­μέ­να από την ένο­πλη βία και οι Αμε­ρι­κα­νοί μοιά­ζει να απο­δέ­χο­νται την κατά­στα­ση μοι­ρο­λα­τρι­κά. Μάλι­στα τα περισ­σό­τε­ρα περι­στα­τι­κά με πυρο­βο­λι­σμούς σε σχο­λεία δεν βρί­σκο­νται στα πρω­το­σέ­λι­δα των εφη­με­ρί­δων, μια ένδει­ξη του πόσο κοι­νό και δια­δε­δο­μέ­νο θεω­ρεί­ται πια το φαινόμενο.
***
Κάθε φορά, με αφορ­μή ένα παρό­μοιο τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό, είτε σε σχο­λείο είτε αλλού, έρχε­ται στη διε­θνή επι­και­ρό­τη­τα το ζήτη­μα της οπλο­κα­το­χής και της «κουλ­τού­ρας βίας» που έχουν καλ­λιερ­γή­σει σε βάθος χρό­νων οι Αμε­ρι­κα­νοί βιο­μή­χα­νοι όπλων και το πανί­σχυ­ρο λόμπι οπλο­κα­το­χής NRA, που είναι από τους βασι­κούς χρη­μα­το­δό­τες γερου­σια­στών και βου­λευ­τών και των δύο κομ­μά­των και από τους κύριους υπο­στη­ρι­κτές του νυν Προ­έ­δρου των ΗΠΑ , Ντό­ναλντ Τραμπ.

***

Πιστεύ­ουν ότι η οπλο­κα­το­χή ενι­σχύ­ει τις πιθα­νό­τη­τες επι­βί­ω­σης (σε έναν κόσμο που κυριαρ­χεί­ται από τη βία, απο­τέ­λε­σμα των έντο­νων κοι­νω­νι­κών αντι­θέ­σε­ων). Κυκλο­φο­ρούν και οπλο­φο­ρούν παντού, στα πάρ­κα, στα σχο­λεία, στους εργα­σια­κούς χώρους, ακό­μη και στα κυβερ­νη­τι­κά κτί­ρια. Γι’ αυτό και κάθε χρό­νο 37.000 Αμε­ρι­κα­νοί σκο­τώ­νο­νται από σφαίρες.

Από το 1968 … υπήρ­ξαν 1.516.863 θάνα­τοι που σχε­τί­ζο­νται με όπλα στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­κρά­τεια. Από την ίδρυ­ση των ΗΠΑ, υπήρ­ξαν 1.396.733 θάνα­τοι λόγω πολέ­μου. Ο αριθ­μός αυτός περι­λαμ­βά­νει του Αμε­ρι­κα­νούς που σκο­τώ­θη­καν κατά την Αμε­ρι­κα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, τον Πόλε­μο του Μεξι­κού, τον Εμφύ­λιο Πόλε­μο, τον ισπα­νι­κό-αμε­ρι­κα­νι­κό πόλε­μο, τον Πρώ­το Παγκό­σμιο Πόλε­μο, τον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο, τον Πόλε­μο της Κορέ­ας, τον Πόλε­μο του Βιετ­νάμ, τον Πόλε­μο του Κόλ­που, τον Πόλε­μο στο Αφγα­νι­στάν, τον Πόλε­μο στο Ιράκ, καθώς και άλλες συγκρού­σεις, μετα­ξύ άλλων στο Λίβα­νο, στη Γρε­νά­δα, στον Πανα­μά, στη Σομα­λία και στην Αϊτή.
***

Υπάρ­χουν τόσα όπλα (και τέτοια) στα χέρια πολι­τών (και παι­διών) που ακό­μη και αν κυκλο­φο­ρούν με αλε­ξί­σφαι­ρα γιλέ­κα και ταξι­δεύ­ουν με τεθω­ρα­κι­σμέ­να, το πρό­βλη­μα θα είναι υπαρκτό.

Και παρ’ όλα αυτά, αντί να γίνει κάποια σοβα­ρή συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τον έλεγ­χο των όπλων, για την περί­πτω­ση των σχο­λεί­ων υπάρ­χει ένας πολ­λα­πλα­σια­σμός νόμων και νομο­σχε­δί­ων που θα οπλί­ζουν τους δασκά­λους και θα τους εκπαι­δεύ­ουν ώστε να μπο­ρούν να σκο­τώ­νουν τους μαθητές!!!

Ένα παρά­δειγ­μα αυτής της τάσης είναι η χρη­μα­το­δό­τη­ση από το ίδρυ­μα Buckeye Firearms των λεγό­με­νων «Faster» προ­γραμ­μά­των (ταχύ­τε­ρος), που είναι τρι­ή­με­ρες εκπαι­δευ­τι­κές συνα­ντή­σεις για δασκά­λους από όλη τη χώρα. Εκτός από εκπαί­δευ­ση σκο­πο­βο­λής σε στό­χο, η μία μέρα της εκπαί­δευ­σης είναι αφιε­ρω­μέ­νη στην «ανά­πτυ­ξη της νοο­τρο­πί­ας» ή ενί­σχυ­σης της ετοι­μό­τη­τας των εκπαι­δευ­τι­κών να πυρο­βο­λούν μετά από αστρα­πιαί­ες αξιο­λο­γή­σεις. Οι εκπαι­δευό­με­νοι καλού­νται να «κλεί­σουν τα μάτια τους και να φαντα­στούν τον μαθη­τή να εισέρ­χε­ται στην τάξη με ένα όπλο» και έπει­τα διδά­σκο­νται πώς να βρουν το θάρ­ρος να σκο­τώ­σουν τον μαθητή.

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο