Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηχηρή απουσία όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Σύνοδο των Λαών στις Βρυξέλλες

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Βρυ­ξέλ­λες, 12/6/2015 –  Ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες  το βρά­δυ  η Σύνο­δος των κινη­μά­των – στα πλαί­σια της Συνό­δου Κορυ­φής των Κρα­τών της ΕΕ και της CELAC-  με την τελε­τή λήξης στον ιστο­ρι­κό χώρο  Βasilica  Koekelberg.

Η παρου­σία  της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής (CELAC) σε κυβερ­νη­τι­κό επί­πε­δο ήταν υψη­λό­τα­του επι­πέ­δου με  τον Πρό­ε­δρο του Εκουα­δόρ Rafael Correa, τον Κου­βα­νό Αντι­πρό­ε­δρο Miguel Díaz-Canel Bermúdez, τον Βενε­ζο­λά­νο  Αντι­πρό­ε­δρο Jorge Arreaza, και τον Κου­βα­νό υπουρ­γό εξω­τε­ρι­κών Bruno Rodríguez Parrilla.

cumbre3

Στον αντί­πο­δα, οι ευρω­παϊ­κές κυβερ­νή­σεις έλαμ­ψαν δια της απου­σί­ας τους απο­δει­κνύ­ο­ντας το αυτο­νό­η­το: ότι η σχέ­ση τους με τα κινή­μα­τα είναι μόνο οι σχέ­σεις κατα­στο­λής τους, όπως επα­νει­λημ­μέ­να έχουν επι­δεί­ξει στις σιδε­ρό­φρα­χτες και αιμα­το­βαμ­μέ­νες πρω­τεύ­ου­σες της γηραιάς Ηπεί­ρου, στις Συνό­δους των διά­φο­ρων G‑πλουσίων.

Ούτε καν η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση δεν τόλ­μη­σε να παρα­στεί  στη Σύνο­δο των Λαών με οποιου­δή­πο­τε επι­πέ­δου κυβερ­νη­τι­κή αντι­προ­σω­πεία, παρά μόνο με κοι­νο­βου­λευ­τι­κή (βου­λευ­τή). Δίπλα στον Πρό­ε­δρο του Εκουα­δόρ, και τους αντι­προ­έ­δρους της Κού­βας και της Βενε­ζου­έ­λας, η σαφώς υπο­βαθ­μι­σμέ­νη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ελλη­νι­κή αντι­προ­σω­πεία  εκπρο­σώ­πη­σε την “Ευρώ­πη των κυβερ­νή­σε­ων”. Υπό αυτές τις συν­θή­κες  η δήλω­ση  της βου­λευ­τού ότι “η Ελλά­δα μετα­τρέ­πε­ται σε  Βενε­ζου­έ­λα της Ευρώ­πης”,  ακού­στη­κε περισ­σό­τε­ρο σαν  επι­βε­βαί­ω­ση  του παλαιού  “ανή­κου­με εις τη δύση”.

Από την άλλη, στην ίδια τη Σύνο­δο των Λαών, η Ελλά­δα εισέ­πρα­ξε καθο­λι­κή αλλη­λεγ­γύη από τα κινή­μα­τα των δύο Ηπεί­ρων, όπως και η Παλαι­στί­νη, το Ντο­μπάς και όλος ο μαχό­με­νος κόσμος. Τα κινή­μα­τα της Ευρώ­πης, εξέ­φρα­σαν επί­σης την καθο­λι­κή τους αλλη­λεγ­γύη στη Βενε­ζου­έ­λα και την Κού­βα, διαι­σθα­νό­με­να όλο και περισ­σό­τε­ρο ότι η αρι­στε­ρή πλευ­ρά του πλα­νή­τη είναι πλέ­ον  στην άλλη πλευ­ρά του Ατλαντικού.

cumbre4

Οι διή­με­ρες εκδη­λώ­σεις της Συνό­δου των κινη­μά­των παρου­σί­α­σαν εξαι­ρε­τι­κό ενδια­φέ­ρον. Η πορεία  Αλλη­λεγ­γύ­ης στη Βενε­ζου­έ­λα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις Βρυ­ξέλ­λες από το άγαλ­μα του Σιμόν Μπο­λί­βαρ μέχρι το Συνε­δρια­κό Κέντρο Passage 44 ,   στο οποίο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν οι περισ­σό­τε­ρες εκδη­λώ­σεις της Συνό­δου των Λαών, ήταν κάτι πρω­τό­γνω­ρο για την πόλη των Βρυξελλών.

Όπως μας ενη­μέ­ρω­σαν δια­δι­κτυα­κοί μας φίλοι που μένουν εκεί, και είχα­με την ευκαι­ρία να τους γνω­ρί­σου­με, οι πορεί­ες στις Βρυ­ξέλ­λες δεν είναι σπά­νιες, καθ ότι έδρα της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης. Έρχο­νται όμως συνή­θως δια­δη­λω­τές από αλλού (πχ Γάλ­λοι αγρό­τες) και η αστυ­νο­μία φρά­ζει τους δρό­μους που θα περά­σουν για μερι­κά χιλιό­με­τρα έξω από την πόλη. Εκτρέ­πει την κυκλο­φο­ρία, απα­γο­ρεύ­ει την πρό­σβα­ση και πρα­κτι­κά οι κάτοι­κοι των Βρυ­ξελ­λών δεν μπο­ρούν ούτε καν να τη δουν, πολύ περισ­σό­τε­ρο να συμμετέχουν.

cumbre5

Η πολύ­χρω­μη πορεία της Συνό­δου στο κέντρο της πόλης, με  το πολυ­πλη­θές μπλοκ του Εκουα­δόρ με τις παρα­δο­σια­κές ινδιά­νι­κες στο­λές τους,  των Βενε­ζο­λά­νων, των Κου­βα­νών και των υπό­λοι­πων λατί­νων, των Ιτα­λών και Εσθο­νών κομ­μου­νι­στών και άλλων, ήταν μια πρω­τό­γνω­ρη εμπει­ρία για τους Βρυ­ξελ­λιώ­τες, πράγ­μα που δια­πι­στώ­σα­με στα γεμά­τα απο­ρία βλέμ­μα­τα, αλλά και στα λίγα βλέμ­μα­τα συμπάθειας.

Η Ελλη­νι­κή αντι­προ­σω­πεία στη Σύνο­δο δεν ήταν μικρή. Πάνω από 50 συμπα­τριώ­τες μας, από Συν­δι­κά­τα, Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση,  διά­φο­ρες οργα­νώ­σεις, δημο­σιο­γρά­φοι και άλλοι, έδω­σαν το παρόν.

Η δική μας 5μελής αντι­προ­σω­πεία του Συλ­λό­γου “Χοσέ Μαρ­τί”, της ομά­δας “Hasta la Victoria Siempre”, του Ελλη­νι­κού Δικτύ­ου (bloggers) Αλλη­λεγ­γύ­ης και του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού της Καλα­μά­τας πήγα­με όσο μπο­ρού­σα­με προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι  και απο­λαύ­σα­με δημιουρ­γι­κά το διε­θνές αυτό φόρουμ.

cumbre2

Είχα­με ετοι­μά­σει ξενό­γλωσ­σο κεί­με­νο όπου θέτα­με το ζήτη­μα της Κοι­νής Ευρω­παϊ­κής Θέσης κατά της Κού­βας (Ευρω­παϊ­κό Εμπάρ­γκο) και της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας κατά της Βενε­ζου­έ­λας, σαν ελά­χι­στο κοι­νό πλαί­σιο του ευρω­παϊ­κού κινή­μα­τος αλλη­λεγ­γύ­ης. Η ομά­δα Ηasta είχε τυπώ­σει ενη­με­ρω­τι­κό έντυ­πο για τη δρά­ση της, που φυσι­κά, έγι­νε ανάρπαστο.

Η βοή­θεια των διορ­γα­νω­τών και της πρε­σβεί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλά­δα ήταν καθο­ρι­στι­κή και χωρίς την δική τους βοή­θεια, θα ήταν δύσκο­λο, δηλα­δή αδύ­να­τον να συμ­με­τά­σχου­με σε αυτήν την πολύ­τι­μη για μας συνά­ντη­ση. Τους ευχα­ρι­στού­με θερμά.

Συμ­με­τεί­χα­με εκτός από την πορεία, την εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στη Βενε­ζου­έ­λα και την τελι­κή εκδή­λω­ση – ολο­μέ­λεια της Συνό­δου, σε 2 πολυ­με­ρείς συνα­ντή­σεις εκδη­λώ­σεις. Η μία ήταν η συνά­ντη­ση των εκπρο­σώ­πων των κινη­μά­των αλλη­λεγ­γύ­ης, στην οποία κάνα­με και παρέμ­βα­ση και η άλλη η ομά­δα εργα­σί­ας για την ALBA και την ολο­κλή­ρω­ση της Λατι­νι­κής Αμερικής.

Είχα­με επί­σης πολ­λές ενδια­φέ­ρου­σες διμε­ρείς επα­φές, από τις οποί­ες ξεχω­ρί­ζου­με την ενδια­φέ­ρου­σα συζή­τη­ση με τον εκπρό­σω­πο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας, τη συνά­ντη­ση με τους παλιούς μας κου­βα­νούς γνώ­ρι­μους του Ινστι­τού­του Φiλί­ας των Λαών (ICAP) και την σύντο­μη συνά­ντη­ση με την Αλέι­δα Γκεβάρα.

Τέλος, ευχα­ρι­στη­θή­κα­με που είχα­με την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σου­με και από κοντά αρκε­τούς φίλους ‑δια­χει­ρι­στές blogs και σελί­δων στο facebook από το Βέλ­γιο και την Κύπρο, αλλά και να γνω­ρί­σου­με και νέους.

Για την εμπει­ρία και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Συνό­δου των Λαών στις Βρυ­ξέλ­λες σίγου­ρα θα υπάρ­ξουν και άλλα κεί­με­να μετά  την επι­στρο­φή μας, και όχι μόνο από μάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο