Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η έκθεση «Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση» από τη Δευτέρα 6 Απρίλη στην Πάτρα

ΕΚΘΕΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ-ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΕΜΦΥΛΙΟΣ-ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΟ 1967

Διάρ­κεια: 6 Απρί­λη – 7 Μάη 2015
Αγο­ρά Αργύ­ρη, Αγ.Ανδρέου 12 — ΠΑΤΡΑ
Τηλ.2610 461740 και 461741

Ωρες λει­τουρ­γί­ας: Από Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή: 9:00π.μ.-13:00 μ.μ. και 17:00 μ.μ.-21:00 μ.μ. Σάββατο:10:00π.μ.-14:00 μ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ-ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- ΕΜΦΥΛΙΟΣ-ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΟ 1967
Έκθεση

Α. Τάσ­σος, Αλέ­ξα­δρος Κορο­γιαν­νά­κης, Αλέ­ξαν­δρος Αλε­ξαν­δρά­κης, Άννα Κιν­δύ­νη, Αντώ­νης Γκλί­νος, Αντώ­νης Κανάς, Ασα­ντούρ Μπα­χα­ριάν, Βάλιας Σεμερ­τζί­δης, Βάσω Κατρά­κη, Βασί­λης Βλα­σί­δης, Γιάν­νης Στε­φα­νί­δης, Γιώρ­γης Δήμου, Γιώρ­γος Βακιρ­τζής, Γιώρ­γος Βελισ­σα­ρί­δης, Γιώρ­γος Γού­λας, Γιώρ­γος Μανου­σά­κης, Γιώρ­γος Σικε­λιώ­της, Δημη­τρης Μεγα­λί­δης, Δημή­τρης Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Δημή­τρης Τηνια­κός, Ελέ­νη Περά­κη – Θεο­χά­ρη, Εμμα­νου­ήλ Ζέπ­πος, Ευθύ­μιος Παπα­δη­μη­τρί­ου, Ζιζή Μακρή, Θωμάς Μώλος, Ιωάν­νης Σπη­λιό­που­λος, Καπρά­λος Χρή­στος, Κατσι­κο­γιάν­νης Δημή­τρης, Κούλα,Μπεκιάρη, Κώστας Μαλά­μος, Λορέ­τζος Καρ­πα­θά­κης, Λου­κία Μαγ­γιώ­ρου, Μάριος Βατζιάς, Μέμος Μακρής, Μπα­λά­φας Κώστας, Νικο­λι­νά­κος Μιχά­λης, Νομι­κός Ανδρέ­ας, Οικο­νο­μί­δης Δημή­τρης, Ορέ­στης Κανέλ­λης, Πλα­κω­τά­ρης Κώστας, Σελέστ Πολυ­χρο­νιά­δη, Ευγέ­νειος Σπα­θά­ρης, Σπύ­ρος Βασι­λεί­ου, Σπύ­ρος Μελε­τζής, Τάκης Καλ­μού­χος, Τάκης Μάρ­θας, Τηλέ­μα­χος Κάν­θος, Φώτης Μαστι­χιά­δης, Χρί­στος Δαγκλής και Ανώ­νυ­μοι καλλιτέχνες.

patra

Ο στό­χος του ΕΕΤΕ δεν είναι να υπο­κα­τα­στή­σει τους Ιστο­ρι­κούς Τέχνης. Για αυτό και δεν θα βρει κανείς σε αυτή τη διορ­γά­νω­ση αυτά που ανα­ζη­τά σε μια ιστο­ρι­κή έκθε­ση. Μέρι­μνα του ΕΕΤΕ είναι το πώς, όλος αυτός ο πλού­τος, τα έργα και οι μαρ­τυ­ρί­ες για τη σχέ­ση των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών με τους αγώ­νες του λαού, θα κατα­γρα­φεί θα είναι προ­σεγ­γί­σι­μος από το πλα­τύ κοι­νό. Για το λόγο αυτό ονο­μά­σθη­κε αυτή η παρου­σί­α­ση «εργα­στή­ριο», με στό­χο να συγκε­ντρω­θεί και να κατα­γρα­φεί αρχεια­κό – ιστο­ρι­κό υλι­κό, με την δημιουρ­γία παράλ­λη­λα ηλε­κτρο­νι­κού αρχεί­ου, με την συμ­βο­λή Μου­σεί­ων, σωμα­τεί­ων, εικα­στι­κών εν ζωή και απο­γό­νων καλ­λι­τε­χνών, καθώς και εν γένει με τη σχε­τι­κή βιβλιο­γρα­φία που κατα­γρά­φει την Εικα­στι­κή και κοι­νω­νι­κή δρά­ση των Ελλή­νων Καλ­λι­τε­χνών κατά την Ιστο­ρι­κή αυτή περί­ο­δο. Το ΕΕΤΕ έχει ήδη ξεκι­νή­σει την κατα­γρα­φή οπτι­κο­α­κου­στι­κού υλι­κού και έχει απευ­θυν­θεί σε «πηγές». Η έκθε­ση αυτή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και στην Αθή­να, στο Κέντρο Τεχνών Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας το Νοέμ­βρη του 2014, παράλ­λη­λα με έκθε­ση Σύγ­χρο­νης εικα­στι­κής Δημιουρ­γί­ας μελών του ΕΕΤΕ, στη Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Αθή­νας. Με ιδιαί­τε­ρη χαρά απο­δε­χθή­κα­με την πρό­σκλη­ση του Πολι­τι­στι­κού Οργα­νι­σμού Δήμου Πατρέ­ων, να παρου­σια­στεί αυτή η έκθε­ση στην Πάτρα, πόλη με τη δική της μεγά­λη συνει­σφο­ρά στην αντί­στα­ση του λαού στην περί­ο­δο που αναφερόμαστε.

Στο κάλε­σμα του ΕΕΤΕ αντα­πο­κρί­θη­καν και παρα­χώ­ρη­σαν έργα για την έκθε­ση: Η Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη, το Μου­σείο Μπε­νά­κη, το ΚΚΕ, η Εται­ρεία Εικα­στι­κών Τεχνών Τάσ­σος Α., η Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Αθή­νας, η Αlpha Bank, Το Σπα­θά­ρειο Μου­σείο, η Πινα­κο­θή­κη Χαρα­κτι­κής Ζίτσας, η Πινα­κο­θή­κη Ιωαν­νί­νων, η Πινα­κο­θή­κη Χρή­στου και Σοφί­ας Μοσχαν­δρέ­ου στο Μεσο­λόγ­γι, ο συλ­λέ­κτης Ιορ­δά­νης Χρι­στο­δού­λου, καθώς και συγ­γε­νείς καλ­λι­τε­χνών. Δυστυ­χώς πολ­λοί συγ­γε­νείς δεν βρέ­θη­καν γι αυτό και σίγου­ρα υπάρ­χουν πολύ σημα­ντι­κές ελλεί­ψεις από την έκθε­ση αυτή. Είναι όμως ένα ξεκί­νη­μα, μια «εισα­γω­γή».

Η σχέ­ση των εικα­στι­κών Τεχνών με την Αντί­στα­ση, τον αγώ­να του λαού για μιαν άλλη Ελλά­δα, με τις διώ­ξεις και τις εξο­ρί­ες, τον Εμφύ­λιο και τα δύσκο­λα μετεμ­φυ­λια­κά χρό­νια, είναι παρα­κα­τα­θή­κες για τη σύγ­χρο­νη Ελλη­νι­κή Τέχνη. Μέσα στις πολι­τι­στι­κές πολι­τι­κές που ακο­λου­θή­θη­καν και ακο­λου­θού­νται από τη λήξη του Εμφυ­λί­ου και μετά, από την ΕΕ και τις Κυβερ­νή­σεις, απο­σιω­πού­νται δημιουρ­γοί και έργα σημαντικά.

Η Αντί­στα­ση και οι αγώ­νες ήταν τρο­φο­δό­της της τέχνης. Τα χρό­νια εκεί­να, πολ­λοί εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες, ιδιαί­τε­ρα οι νέοι εντά­χθη­καν στις γραμ­μές της. Οι ανώ­νυ­μοι και επώ­νυ­μοι καλ­λι­τέ­χνες, ο καθέ­νας με τον τρό­πο του, στον τόπο που ζού­σε, με στε­ρή­σεις και κιν­δύ­νους, στή­ρι­ξε την αντι­στα­σια­κή δρά­ση του Ελλη­νι­κού λαού, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας κάθε μορ­φή τέχνης. Άλλω­στε στις 24 Σεπτεμ­βρί­ου 1944, σε μια περί­ο­δο εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη και σημα­ντι­κή στην νεό­τε­ρη Ιστο­ρία της Ελλά­δας, ιδρύ­ε­ται το «Καλ­λι­τε­χνι­κό Επαγ­γελ­μα­τι­κό Επι­με­λη­τή­ριο», το σημε­ρι­νό Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος, από εξέ­χου­σες προ­σω­πι­κό­τη­τες στο χώρο της Εικα­στι­κής Δημιουρ­γί­ας από πρω­το­πό­ρους εικα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες που μετεί­χαν ενερ­γά στην Αντίσταση

Στο χώρο θα λει­τουρ­γεί ηλε­κτρο­νι­κό αρχείο, μια «βάση δεδο­μέ­νων» η οποία θα παρέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες και υλι­κό και στην οποία θα μπο­ρούν να συμπλη­ρώ­νο­νται και νέα στοι­χεία συνε­χώς. Στη βάση δεδο­μέ­νων έχουν ήδη κατα­γρα­φεί 8.5οο εικα­στι­κά έργα καθώς και και οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό, συνε­ντεύ­ξεις και αφη­γή­σεις παλιών αγωνιστών.

Προ­σπά­θεια του ΕΕΤΕ σήμε­ρα με την διορ­γά­νω­ση αυτή είναι να κατα­γρα­φούν και να γνω­ρί­σει το ευρύ κοι­νό τους Εικα­στι­κούς Καλ­λι­τέ­χνες που στρα­τεύ­θη­καν με το έργο ή τις περισ­σό­τε­ρες φορές με την ίδια τη ζωή τους, ανε­ξάρ­τη­τα αν το έργο τους δια­σώ­θη­κε ή όχι…

Στην έκθε­ση θα δει κανείς έργα της περιό­δου 1936 – 1949, έργα από φυλα­κές και εξο­ρί­ες ως το 1967, αλλά και έργα που έγι­ναν μετα­γε­νέ­στε­ρα από καλ­λι­τέ­χνες που πήραν μέρος οι ίδιοι στην Αντί­στα­ση. Ακό­μα θα βρει στη «βάση δεδο­μέ­νων», καλ­λι­τέ­χνες που ενώ κατα­γρά­φο­νται από μαρ­τυ­ρί­ες για τη δρά­ση τους ή για συλ­λο­γι­κά έργα ως «καλ­λι­τέ­χνες της Αντί­στα­σης» δεν άφη­σαν ατο­μι­κό έργο σχε­τι­κό με εκεί­νη την περί­ο­δο στην οποία αναφερόμαστε.
Παράλ­λη­λα καθη­με­ρι­νά, στο χώρο της έκθε­σης θα προ­βάλ­λο­νται σχε­τι­κές με το θέμα ται­νί­ες και ντοκυμαντέρ.

Στις 3 Μάη 2015, Κυρια­κή, στα πλαί­σια της έκθε­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ημε­ρί­δα με θέμα «Εικα­στι­κές Τέχνες και Αντίσταση».

Η έκθε­ση είναι αφορ­μή να ανοί­ξει συζή­τη­ση για τον κοι­νω­νι­κό ρόλο του καλ­λι­τέ­χνη και την κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γία ης τέχνης, να βγουν συμπε­ρά­σμα­τα και να ανοί­ξουν δρό­μοι για το σήμερα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο