Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θάνος Βερέμης και… σάπιες τομάτες

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Ο Θάνος Βερέ­μης είναι ιστο­ρι­κός. Πολύ μεγά­λος ιστο­ρι­κός. Για την ακρί­βεια 74 ετών. Και ως τόσο μεγά­λος, είναι πολύ­τι­μος. Ανή­κει στην… ιδιω­τι­κή συλ­λο­γή του Αλα­φού­ζου και κατά και­ρούς εκτί­θε­ται μαζί με άλλους εξέ­χο­ντες της συλ­λο­γής όπως ο Πορ­το­σάλ­τε, ο Μπο­γδά­νος, ο Παπα­δη­μη­τρί­ου, ο Αυτιάς, κλπ.  Είναι, επί­σης, πρώ­ην καθη­γη­τής του ΕΚΠ, ακα­δη­μαϊ­κός, πρό­ε­δρος του ΕΛΙΑΜΕΠ[1].

Κι ενώ είναι όλα αυτά και ενδε­χο­μέ­νως κι άλλα που μου διέ­φυ­γαν, «αγνο­εί» πως οι Γερ­μα­νο­φα­σι­στι­κές δυνά­μεις απώ­λε­σαν το 80% των δυνά­με­ών της στο Ανα­το­λι­κό Μέτω­πο. Πως η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση επω­μί­στη­κε το 49% του συνο­λι­κού κόστους του Β΄ ΠΠ.

Η Susan Butler αφιε­ρώ­νει το βιβλίο της «Αγα­πη­τέ κύριε Στά­λιν»[2] με την αλλη­λο­γρα­φία των Ρού­σβελτ – Στά­λιν, στις 250.000 χιλιά­δες νεκρούς Αμε­ρι­κα­νούς του Β΄ΠΠ και στα 20.000.000 Σοβιε­τι­κών. Ο Θάνος Βερέ­μης δεν διά­βα­σε το βιβλίο. Επί­σης δεν έπε­σαν στα χέρια του ο Ραι­η­μόν Καρ­τιέ[3], ο Ουίν­στον Τσώρ­τσιλ[4] και άλλοι και φυσι­κά, δεν είχε κανέ­να λόγο να δια­βά­σει την Ιστο­ρία του Β΄ΠΠ της Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών της ΕΣΣΔ και τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα των σοβιε­τι­κών στρα­ταρ­χών (Ζού­κοφ Ροκο­σόφ­σκι, Βασι­λιέφ­σκι και άλλων).

Υπο­στή­ρι­ξε, κατα­γέ­λα­στα, στην εκπο­μπή της ΕΡΤ[5] πως οι Σοβιε­τι­κοί δεν βομ­βάρ­δι­σαν πόλεις και αμά­χους της Χιτλε­ρι­κής Γερ­μα­νί­ας (σε αντί­θε­ση με τους δυτι­κούς που εξα­φά­νι­σαν την Δρέσ­δη, την Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι) διό­τι δεν είχαν βομβαρδιστικά.

Μια απλή βόλ­τα να έκα­νε στο Google, θα μάθαι­νε εύκο­λα πως, η Σοβιε­τι­κή Αερο­πο­ρία στον Β΄ ΠΠ, επέ­δει­ξε του­λά­χι­στον 4 εξαί­ρε­τα βομ­βαρ­δι­στι­κά (TB‑3, Tu – 4, Il – 2, Il – 4),  τα οποία παρή­χθη­σαν σε δεκά­δες χιλιά­δες κομ­μά­τια (μόνο το Il – 2 ξεπέ­ρα­σε τις 36.000 μονάδες).

Η Σοβιε­τι­κή Αερο­πο­ρία μεγά­λης εμβέ­λειας πραγ­μα­το­ποί­η­σε κατά τον Β΄ ΠΠ 220.000 εξό­δους, ρίχνο­ντας 2.276.000 κιλά βόμ­βες δια­φό­ρων τύπων.

Ο Θάνος Βερέ­μης όμως δεν τα ξέρει αυτά. Δεν γνω­ρί­ζει την χρή­ση των ιστο­ρι­κών πηγών καθώς και τα έργα των ιστο­ρι­κών και πρω­τα­γω­νι­στών της εποχής.

Ο Θάνος Βερέ­μης κάνει πως δεν γνω­ρί­ζει. Για­τί γνω­ρί­ζει. Αλλά δια­στρε­βλώ­νει.  Βλέ­πε­τε έχει ταχθεί με την αστι­κή τάξη, που κατά τα λεγό­με­νά του το 1940 απο­τε­λού­σε το 95% στη χώρα μας [αφού όπως δήλω­σε η εργα­τι­κή τάξη τότε ήταν ένα… 5% (!!!)] και παρα­χα­ράτ­τει αφει­δώς και ανε­ρυ­θριά­στως, έστω κι αν εξευτελίζεται.

_________________________________________________

[1] Ελλη­νι­κό Ίδρυ­μα Ευρω­παϊ­κής & Εξω­τε­ρι­κής Πολιτικής.
[2] Εκδό­σεις Γκο­βό­στη, 2008.
[3] Ιστο­ρία του Β΄ ΠΠ, δύο τόμοι
[4] Εξά­το­μη ιστο­ρία του Β΄ ΠΠ
[5] https://www.youtube.com/watch?time_continue=1638&v=nsKZD3SM-gs

 

_____________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected]
Facebook:  Stelios Kanakis  /   ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο