Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόσοβο: Τίμησαν τους σφαγείς του λαού της Γιουγκοσλαβίας, 20 χρόνια μετά το ΝΑΤΟικό μακελειό

Παρου­σία του πρώ­ην προ­έ­δρου των ΗΠΑ — βασι­κού υπεύ­θυ­νου για το Νατοι­κό σφα­γείο ενά­ντια στο λαό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας το 1999- Μπιλ Κλί­ντον και της αλλή­στου μνή­μης πρώ­ην υπουρ­γού εξω­τε­ρι­κών Μαντλίν Ολμπράιτ, ολο­κλη­ρώ­θη­καν στο Κόσο­βο οι εορ­τα­σμοί για τα «20 χρό­νια ελευθερίας». 

Το κρά­τος-προ­τε­κτο­ρά­το του Κοσό­βου εορ­τά­ζει φέτος την επέ­τειο των είκο­σι ετών από την είσο­δο των νατοϊ­κών δυνά­με­ων και την απο­χώ­ρη­ση του σερ­βι­κού στρα­τού και της αστυ­νο­μί­ας. Ο Κλί­ντον έφτα­σε στην Πρί­στι­να όπου έγι­νε δεκτός με στρα­τιω­τι­κές τιμές. Ο ΥΠΕΞ του Κοσό­βου Μπε­χτζέτ Πατσό­λι υπο­δέ­χθη­κε τον πρώ­ην πρό­ε­δρο των ΗΠΑ  με την φρά­ση: «Καλω­σο­ρί­σα­τε πρό­ε­δρε Κλί­ντον. Το Κόσο­βο απο­τε­λεί την δική σας ιστο­ρία επι­τυ­χί­ας. Υπό την ηγε­σία σας, πριν από είκο­σι χρό­νια, κερ­δή­θη­κε ο αγώ­νας ενα­ντί­ον ενός τυραν­νι­κού καθε­στώ­τος και υπέρ της ελευ­θε­ρί­ας και γρά­φτη­κε μία νέα σελί­δα στην ιστο­ρία της ανθρωπότητας». 

Ο επο­νο­μα­ζό­με­νος «πρό­ε­δρος» του Κοσό­βου Χάσιμ Θάτσι (άλλο­τε πολι­τι­κός ηγέ­της της παρα­στρα­τιω­τι­κής τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης του UCK), σε ειδι­κή τελε­τή στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο,  παρα­ση­μο­φό­ρη­σε τον Κλί­ντον με το «παρά­ση­μο της ελευ­θε­ρί­ας» που απο­τε­λεί την ανώ­τα­τη τιμη­τι­κή διά­κρι­ση για ξένους ηγέ­τες. Ο Κλί­ντον δήλω­σε υπε­ρή­φα­νος που ως πρό­ε­δρος των ΗΠΑ αντι­στά­θη­κε «στην πολι­τι­κή των εθνι­κών εκκα­θα­ρί­σε­ων, τους διωγ­μούς και την δολο­φο­νία αμά­χων». Ο  πρώ­ην πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ανέ­φε­ρε επί­σης ότι αισθά­νε­ται δικαιω­μέ­νος επι­ση­μαί­νο­ντας ότι « σήμε­ρα το Κόσο­βο απο­τε­λεί πρό­τυ­πο δημο­κρα­τι­κού κρά­τους και αξί­ζει να εντα­χθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ». 

CLINTON PRISTINA

Οι σφα­γείς των Βαλ­κα­νί­ων Μπιλ Κλί­ντον και Μαντλίν Ολμπράϊτ, μαζί με τον “πρό­ε­δρο” του Κοσό­βου Χ. Θάτσι, στην Πρίστινα.

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος Κλί­ντον επι­σκέ­πτε­ται το Κόσο­βο για τέταρ­τη φορά από το 1999 και είναι ιδιαί­τε­ρα  δημο­φι­λής στον αλβα­νι­κό πλη­θυ­σμό. Κεντρι­κή λεω­φό­ρος της Πρί­στι­να φέρει το όνο­μα του, ενώ το 2009 ανε­γέρ­θη ανδριά­ντας του σε πλα­τεία της πόλης. 

Στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων για τα 20 χρό­νια από την είσο­δο των νατοϊ­κών δυνά­με­ων στο Κόσο­βο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν επί­σης τα απο­κα­λυ­πτή­ρια ανδριά­ντα της  πρώ­ην υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμπράιτ. 

Θυμί­ζε­ται ότι, 20 χρό­νια πριν, το Μάρ­τη του 1999, οι ιμπε­ρια­λι­στές σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ εξα­πέ­λυ­σαν ανη­λε­είς βομ­βαρ­δι­σμούς ενά­ντια στο λαό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας. Η κόλα­ση των βομ­βαρ­δι­σμών διήρ­κη­σε 78 μέρες. Στη διάρ­κεια του βρώ­μι­κου πολέ­μου, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν 1.150 ΝΑΤΟι­κά υπερ­σύγ­χρο­να μαχη­τι­κά, 21.000 τόνοι βομ­βών, χιλιά­δες βόμ­βες ραδιε­νερ­γού απε­μπλου­τι­σμέ­νου ουρα­νί­ου, «απα­γο­ρευ­μέ­νες» (από τις διε­θνείς συν­θή­κες) βόμ­βες βλη­μά­των δια­σπο­ράς. Με αυτά τα μέσα βομ­βαρ­δί­στη­καν πολυ­κα­τοι­κί­ες, γέφυ­ρες, σχο­λεία, νοσο­κο­μεία και μαιευ­τή­ρια, κομ­βόι προ­σφύ­γων, έως νεκρο­τα­φεία! Σκο­τώ­θη­καν περί­που 3.000 άμα­χοι (το 30% παι­διά), τραυ­μα­τί­στη­καν πάνω από 6.000 πολί­τες, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες έγι­ναν πρό­σφυ­γες και εξα­θλιώ­θη­καν οικο­νο­μι­κά κάπου 2.500.000 άλλοι. Επι­πλέ­ον, προ­κλή­θη­καν τερά­στιες κατα­στρο­φές σε βασι­κές υπο­δο­μές της χώρας και ανή­κε­στες βλά­βες στο περι­βάλ­λον μέσω της ρίψης του­λά­χι­στον 31.000 βομ­βών απε­μπλου­τι­σμέ­νου ουρα­νί­ου, με στό­χο την πει­ρα­μα­τι­κή δοκι­μή νέων όπλων και την υπο­νό­μευ­ση της υγεί­ας μελ­λο­ντι­κών γενεών.

yugoslavia 99

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο