Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Παπασταύρου (ΚΚΕ) στο «Open»: Μαζική λαϊκή αντίδραση στην εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (VIDEO)

Πρέ­πει να υπάρ­ξει μαζι­κή λαϊ­κή αντί­δρα­ση για να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, τόνι­σε ο Κύριλ­λος Παπα­σταύ­ρου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «Open».

Όπως σημεί­ω­σε, η Ελλά­δα η Ελλά­δα είναι μπλεγ­μέ­νη στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, καθώς, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων έχει μετα­τρα­πεί σε ένα απέ­ρα­ντο ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο και η επι­λο­γή της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και της κυβέρ­νη­σης για συμ­με­το­χή στον πόλε­μο φέρ­νει μεγά­λους κιν­δύ­νους για τον ελλη­νι­κό λαό. Γι’ αυτό χρειά­ζε­ται να σημά­νει συνα­γερ­μός και λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση, ώστε να μην στα­λεί κανέ­νας Έλλη­νας στρα­τιω­τι­κός στην Ουκρα­νία και έξω από τα σύνο­ρα συνολικά.

Σχε­τι­κά με τις εξε­λί­ξεις, επι­σή­μα­νε ότι υπάρ­χει όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα σε δύο ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα που «σκά­ει» στις πλά­τες του ουκρα­νι­κού λαού. Ξεκα­θά­ρι­σε ότι υπάρ­χει προϊ­στο­ρία πριν την ρωσι­κή εισβο­λή, όπως είναι η αντι­πα­ρά­θε­ση Ρωσί­ας με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και η προ­σπά­θεια περι­κύ­κλω­σης της Ρωσίας.

Επί­σης ανέ­φε­ρε ότι μπαί­νου­με σε νέα περί­ο­δο εξε­λί­ξε­ων, με κύριο στοι­χείο της όξυν­ση ανά­με­σα σε δύο μεγά­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά μπλοκ που παλεύ­ουν για να διεκ­δι­κή­σουν μερί­δια για τα δικά τους μονο­πώ­λια, πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές και αγορές.

Όσον αφο­ρά στο ΝΑΤΟ, ο Κύριλ­λος Παπα­σταύ­ρου τόνι­σε ότι μετά το 1991 και την διά­λυ­ση του σοσια­λι­στι­κού στρα­το­πέ­δου επε­κτά­θη­κε και ενισχύθηκε.

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο