Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαμία — Νεκρός 29χρονος ποδοσφαιριστής σε αγώνα τοπικού ποδοσφαίρου

Σοκ στη Λαμία με το θάνα­το ενός ποδο­σφαι­ρι­στή στο τέλος του Κυρια­κά­τι­κου αγώ­να β΄ κατη­γο­ρί­ας τοπι­κού στη Φθιώ­τι­δα. Πρό­κει­ται για 29χρονο ποδο­σφαι­ρι­στή της ομά­δας Ηρα­κλής Ροδί­τσας που έπαι­ζε με την ομά­δα της Δίβρης στο γήπε­δο του Νέου Κρικέλλου15 χλμ νότια της Λαμί­ας. Ο 29χρονος ποδο­σφαι­ρι­στής μπή­κε αλλα­γή στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο και 20 λεπτά αφό­του μπή­κε στον αγώ­να αισθάν­θη­κε δυσφο­ρία και απο­χώ­ρη­σε μόνος του πηγαί­νο­ντας προς τα απο­δυ­τή­ρια. Πριν φτά­σει εκεί κατέρρευσε.

Ο διαι­τη­τής του αγώ­να που ήταν και για­τρός στα­μά­τη­σε το ματς και μαζί με έναν ακό­μη δια­σώ­στη του ΕΚΑΒ που βρί­σκο­νταν στο γήπε­δο άρχι­σαν να προ­σφέ­ρουν τις πρώ­τες βοή­θειες ενώ παράλ­λη­λα κλή­θη­κε και ασθε­νο­φό­ρο για να τον παραλάβει.

Οι προ­σπά­θειές του διαι­τη­τή — για­τρού που ήταν άμε­σες και του δια­σώ­στη του ΕΚΑΒ δεν στά­θη­καν ικα­νές να τον επα­να­φέ­ρουν ενώ παράλ­λη­λα είχε φτά­σει το ασθε­νο­φό­ρο που παρέ­λα­βε τον ποδο­σφαι­ρι­στή και με ισχυ­ρή συνο­δεία αστυ­νο­μι­κών έφτα­σε πολύ γρή­γο­ρα στο νοσο­κο­μείο Λαμί­ας όπου υπήρ­χε ανα­μο­νή και όλοι οι για­τροί έπε­σαν πάνω του για να μπο­ρέ­σουν να τον επα­να­φέ­ρουν, δυστυ­χώς όμως ο ποδο­σφαι­ρι­στής είχε καταλήξει.

Σύμ­φω­να με τους παρά­γο­ντες της ομά­δας του Ηρα­κλής Ροδί­τσας, που είναι συντε­τριμ­μέ­νοι για το χαμό του 29χρονου ποδο­σφαι­ρι­στής τους, ο συγκε­κρι­μέ­νος έδει­χνε ευδιά­θε­τος από την αρχή του αγώ­να, δεν αντι­με­τώ­πι­ζε κάποιο πρό­βλη­μα ή του­λά­χι­στον δεν τους ήταν γνω­στό κάποιο πρό­βλη­μα, ενώ σε λίγους μήνες θα γινό­ταν πατέ­ρας αφού η γυναί­κα του είναι σε εγκυμοσύνη.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο