Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Ξεκίνησε η δίκη-παρωδία των κομμουνιστών Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς

Μέσω δια­δι­κτύ­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την 1η Ιού­λη η δίκη – παρω­δία των Ουκρα­νών κομ­μου­νι­στών, Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, που κρα­τού­νται από τις αντι­δρα­στι­κές αρχές του Κιέβου.

Σύμ­φω­να με όσες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρέ­σα­με να συλ­λέ­ξου­με, οι δύο νέοι κομ­μου­νι­στές, οι οποί­οι εθνο­τι­κά είναι Λευ­κο­ρώ­σοι, θεω­ρή­θη­καν «ύπο­πτοι» για «ενέρ­γειες ανα­τρο­πής της συνταγ­μα­τι­κής τάξης» και το περι­φε­ρεια­κό δικα­στή­ριο Solomensky του Κιέ­βου την 1η Ιου­λί­ου τους έθε­σε υπό προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση για δύο ακό­μη μήνες (έως τις 4 Σεπτέμ­βρη), ενώ όρι­σε ως εγγύ­η­ση για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους το ποσό των 190 χιλιά­δων γρίβ­να (περί­που 6,5 χιλιά­δες ευρώ).

Σύμ­φω­να με τις διά­φο­ρες πηγές οι δύο νεο­λαί­οι δήλω­σαν ευθαρ­σώς ότι η υπό­θε­ση ενα­ντί­ον τους είναι κατα­σκευα­σμέ­νη από την αρχή μέχρι το τέλος, υπο­γράμ­μι­σαν πως δικά­ζο­νται για τις από­ψεις τους κι ανα­ρω­τή­θη­καν: «Για τι είδους δημο­κρα­τία μπο­ρού­με να μιλήσουμε»;

Τα δύο αδέλ­φια έκα­ναν και την ακό­λου­θη έκκληση:

«Θέλου­με να απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση στην ευρω­παϊ­κή αρι­στε­ρά, στην Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κής Νεο­λαί­ας. Σύντρο­φοι, σας ευχα­ρι­στού­με. Κάνε­τε δρά­σεις στην Ευρώ­πη κοντά στις πρε­σβεί­ες της Ουκρα­νί­ας για να μας υπο­στη­ρί­ξε­τε, ώστε να μας απε­λευ­θε­ρώ­σουν. Σας ευχα­ρι­στού­με πολύ. Μαζί θα νική­σου­με! Συνε­χί­στε την αλλη­λεγ­γύη και τη δια­μαρ­τυ­ρία για την υπο­στή­ρι­ξή μας σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηπεί­ρους — στην Ευρώ­πη, στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, σε άλλες χώρες, για­τί αν η διε­θνής κοι­νό­τη­τα δεν ασκή­σει πίε­ση στο καθε­στώς Ζελέν­σκι, θα σαπί­σου­με σε αυτή τη φυλα­κή» και πρό­σθε­σαν:  «Δεν μπο­ρεί να τεθεί θέμα δημο­κρα­τί­ας στην Ουκρα­νία. Η σύλ­λη­ψή μας και η δίκη μας είναι από­δει­ξη αυτού. Στο κέντρο της Ευρώ­πης, οι άνθρω­ποι κρί­νο­νται για εθνο­τι­κούς λόγους, επει­δή είμα­στε αντι­φα­σί­στες και είμα­στε κομ­μου­νι­στές. Αυτή είναι η δημο­κρα­τία στα ουκρανικά.

Θέλου­με να απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση στην ευρω­παϊ­κή αρι­στε­ρά. Σύντρο­φοι, απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση σε εσάς και θέλου­με οι βου­λευ­τές του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου να επι­σκε­φθούν την Ουκρα­νία και να είναι παρό­ντες στη συνε­δρί­α­ση του δικα­στη­ρί­ου μας. Για να δουν με τα μάτια τους και να πουν σε όλο τον κόσμο το πώς διε­ξά­γε­ται η δίκη στην Ουκρα­νία. Καλού­με και τα ευρω­παϊ­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης να συμ­με­τά­σχουν ώστε όλος ο κόσμος να δει το πρό­σω­πο του καθε­στώ­τος Ζελένσκι».

Να σημειω­θεί πως το ΚΚΕ και η ΚΝΕ εκφρά­ζουν στα­θε­ρά την αλλη­λεγ­γύη τους με τους φυλα­κι­σμέ­νους Ουκρα­νούς κομ­μου­νι­στές. Η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ για 2η φορά ανέ­δει­ξε την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα το θέμα με σχε­τι­κή της ερώ­τη­ση, ενώ το αίτη­μα για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους φωνά­χτη­κε και από το μπλοκ του ΚΚΕ και του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας στην αντι­να­τοϊ­κή δια­δή­λω­ση στη Μαδρίτη.

902.gr

ΚΚΕ: Ερώ­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για τους δύο νεα­ρούς φυλα­κι­σμέ­νους Ουκρα­νούς κομμουνιστές

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο