Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περίπου 7 εκατομμύρια παιδιά στερούνται την ελευθερία τους

Περί­που 7 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά στε­ρού­νται την ελευ­θε­ρία τους καθώς κρα­τού­νται σε φυλα­κές, είναι υπό αστυ­νο­μι­κή κρά­τη­ση, δια­μέ­νουν σε κέντρα κρά­τη­σης μετα­να­στών, σε οίκους για άτο­μα με ειδι­κές ανά­γκες και άλλα ιδρύ­μα­τα, σύμ­φω­να με έκθε­ση του ΟΗΕ.

Οι συντά­κτες της έκθε­σης, που δόθη­κε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα, τονί­ζουν ότι το γεγο­νός αυτό αντί­κει­ται στη Σύμ­βα­ση του ΟΗΕ για τα Δικαιώ­μα­τα του Παι­διού, την οποία έχουν υπο­γρά­ψει σχε­δόν 200 χώρες και η οποία επι­τρέ­πει την κρά­τη­ση ατό­μων κάτω των 18 ετών μόνο ως έσχα­το μέτρο και για μικρό χρο­νι­κό διάστημα.

Αν και τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν σημειω­θεί πρό­ο­δοι στην αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος, πρέ­πει να γίνουν πολ­λά περισ­σό­τε­ρα προ­κει­μέ­νου τα παι­διά να πάψουν να κρα­τού­νται σε ιδρύ­μα­τα και να τερ­μα­τι­στεί η κρά­τη­ση των ανή­λι­κων μετα­να­στών, επε­σή­μα­νε ο Μάν­φρεντ Νόβακ, ένας Αυστρια­κός που ήταν επι­κε­φα­λής της έρευνας.

«Είναι ευθύ­νη μας να δώσου­με στα παι­διά πίσω την παι­δι­κή τους ηλι­κία», τόνισε.

Στην έκθε­ση επι­ση­μαί­νε­ται ότι τα παι­διά που ζουν σε συν­θή­κες κρά­τη­σης εμφα­νί­ζουν δέκα φορές συχνό­τε­ρα ψυχια­τρι­κές δια­τα­ρα­χές και πεθαί­νουν σε πολύ μικρό­τε­ρη ηλι­κία σε σχέ­ση με όσα δεν έχουν βρε­θεί ποτέ υπό κράτηση.

Η ομά­δα του Νόβακ βρή­κε ότι του­λά­χι­στον 410.000 παι­διά κρα­τού­νται κάθε χρό­νο σε φυλα­κές ή εν ανα­μο­νή της εκδί­κα­σης της υπό­θε­σής τους, ενώ 1 εκα­τομ­μύ­ριο βρί­σκε­ται υπό αστυ­νο­μι­κή κράτηση.

Επι­πλέ­ον οκτώ χώρες κρα­τούν συνο­λι­κά 330.000 ανή­λι­κους μετανάστες.

Ακό­μη 5,4 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά ζουν σε ιδρύ­μα­τα, τα οποία «λόγω της ίδιας τους της φύσης δεν μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν χωρίς να στε­ρούν την ελευ­θε­ρία από τα παι­διά», ανα­φέ­ρει η έκθεση.

Τέλος, δεκά­δες χιλιά­δες παι­διά τζι­χα­ντι­στών του Ισλα­μι­κού Κρά­τους κρα­τού­νται σε καταυ­λι­σμούς εκτο­πι­σμέ­νων στη Συρία και στο Ιράκ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο