Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προστατεύοντας του ανέργους (Ντοκουμέντο από τα πρώτα διατάγματα της Σοβιετικής Ρωσίας)

Από τις πρώ­τες φρο­ντί­δες της νεα­ρής σοβιε­τι­κής εξου­σί­ας εκτός από τα δια­τάγ­μα­τα για τη ειρή­νη και τη γη ήταν η αντι­με­τώ­πι­ση των επι­σι­τι­στι­κών προ­βλη­μά­των, του αγώ­να ουσια­στι­κά επι­βί­ω­σης του λαό που ανά­με­σα στα κύρια μέτω­πα ήταν η προ­στα­σία των ανέρ­γων (που φυσι­κά με το προ­χώ­ρη­μα της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης έπα­ψαν να υπάρ­χουν στα τέλη του ’20 ενώ ο τελευ­ταί­ος επί­ση­μα άνερ­γος κατα­γρά­φη­κε το 193)). Και φυσι­κά όλα αυτά σε συν­θή­κες συνέ­χι­σης του πολέ­μου, επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης, αντε­πα­νά­στα­σης κλπ.

Να θυμί­σου­με απλά ότι στα μέσα του Νοέμ­βρη (με το παλιό ημε­ρο­λό­γιο) η σοβιε­τι­κή εξου­σία πήρε στα χέρια της την Κρα­τι­κή Τρά­πε­ζα και συνέ­χεια εθνι­κο­ποί­η­σε το τρα­πε­ζι­κό σύστη­μα, δημο­σί­ευ­σε τον «Κανο­νι­σμό του εργα­τι­κού ελέγ­χου» (την ίδια περί­ο­δο), ξεκί­νη­σε και η εθνι­κο­ποί­η­ση της μεγά­λης καπι­τα­λι­στι­κής ιδιο­κτη­σί­ας., ενώ τον Δεκέμ­βρη ιδρύ­θη­κε το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Λαϊ­κής Οικονομίας.

Με ημε­ρο­μη­νία: 1917.12.11 δημο­σιεύ­ε­ται από τη νεα­ρή Σοβιε­τι­κή εξου­σία από­φα­ση για την προ­στα­σία των ανέρ­γων. Παρα­θέ­του­με (σε αρκε­τή πιστή μετά­φρα­ση) όλο το ντο­κου­μέ­ντο θέλο­ντας ταυ­τό­χρο­να να δεί­ξου­με την φρο­ντί­δα της νεα­ρής σοβιε­τι­κής εξου­σί­ας σε αντί­θε­ση με ότι συμ­βαί­νει σήμε­ρα σε ολό­κλη­ρο τον καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο που και η ανερ­γία γιγα­ντώ­νε­ται και η οι άνερ­γοι δεν προστατεύονται: 

«Άρθρο αριθ. 111.

Πρό­βλε­ψη για την ασφά­λι­ση ανεργίας.

1) Το παρόν κατα­στα­τι­κό εκτεί­νε­ται σε ολό­κλη­ρη την επι­κρά­τεια της Ρωσι­κής Δημο­κρα­τί­ας και σε όλα τα πρό­σω­πα, χωρίς διά­κρι­ση φύλου ή ηλι­κί­ας, που απα­σχο­λού­νται σε οποιον­δή­πο­τε κλά­δο της οικο­νο­μί­ας, ανε­ξαρ­τή­τως της φύσης τους και ανε­ξάρ­τη­τα από το αν απα­σχο­λού­νται από κρα­τι­κούς, ιδιω­τι­κούς ή δημό­σιους φορείς ή από ιδιώτες.

2) Η παρού­σα διά­τα­ξη δεν εφαρ­μό­ζε­ται στα πρό­σω­πα των οποί­ων οι τακτι­κές απο­δο­χές υπερ­βαί­νουν το τρι­πλά­σιο του μέσου όρου των απο­δο­χών των εργα­ζο­μέ­νων της εν λόγω περιο­χής, όπως αυτός καθο­ρί­ζε­ται από τα τοπι­κά ή περι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργανώσεων.

3) Ως άνερ­γος ορί­ζε­ται κάθε ικα­νό προς εργα­σία πρό­σω­πο, του οποί­ου η κύρια πηγή δια­βί­ω­σης είναι η μισθω­τή εργα­σία, το οποίο δεν μπο­ρεί να βρει εργα­σία με το ποσο­στό αμοι­βής που καθο­ρί­ζε­ται από τις αντί­στοι­χες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις ή, ελλεί­ψει αυτών, από το γρα­φείο εργα­σί­ας και το οποίο είναι εγγε­γραμ­μέ­νο στα τοπι­κά γρα­φεία εργα­σί­ας ή στις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις ή, ελλεί­ψει αυτών, στις ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες ασθενείας.

Σημεί­ω­ση. Τα άτο­μα που χάνουν τις απο­δο­χές τους λόγω λου­κέ­του θεω­ρού­νται άνεργοι.

4) Δεν θεω­ρού­νται άνερ­γοι κατά την έννοια της παρού­σας διά­τα­ξης: α) πρό­σω­πα που χάνουν την εργα­σία τους χωρίς απώ­λεια απο­δο­χών, β) πρό­σω­πα που χάνουν τις απο­δο­χές τους λόγω απερ­γί­ας κατά τη διάρ­κειά της, γ) πρό­σω­πα που δια­πι­στώ­νε­ται από το τοπι­κό ταμείο ανερ­γί­ας ή τα εξου­σιο­δο­τη­μέ­να όργα­νά του ότι εγκα­τέ­λει­ψαν την προη­γού­με­νη εργα­σία τους χωρίς βάσι­μο λόγο ή ότι ξεκι­νούν νέα ή ότι δεν έχουν ανά­γκη παρο­χών κατά το χρό­νο αυτό.

5) Το ύψος και η διάρ­κεια της ανερ­γί­ας καθο­ρί­ζο­νται από το τοπι­κό ταμείο ανερ­γί­ας μέσω των εργα­σια­κών κέντρων και των συνδικάτων.

6) Οι πόροι για την παρο­χή ασφα­λι­στι­κών παρο­χών στους ανέρ­γους προ­έρ­χο­νται από την παρα­κρά­τη­ση του αντί­στοι­χου μέρους του προ­ο­δευ­τι­κού φόρου εισο­δή­μα­τος, περιου­σί­ας και κληρονομιών.

(7) Μέχρις ότου καταρ­γη­θεί ο φόρος αυτός, τα κεφά­λαια για τις ασφα­λι­στι­κές παρο­χές προς τους ανέρ­γους προ­έρ­χο­νται από την εργο­δο­τι­κή εισφορά.

8) Οι εισφο­ρές αυτές κατα­βάλ­λο­νται από τους εργο­δό­τες στα τοπι­κά ταμεία ανερ­γί­ας και απο­τε­λούν ένα πανελ­λα­δι­κό ταμείο ανερ­γί­ας. Το Εθνι­κό Ταμείο Ανερ­γί­ας κατα­τί­θε­ται, φυλάσ­σε­ται και δαπα­νά­ται σύμ­φω­να με τους κανό­νες που θεσπί­ζει το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Ασφά­λι­σης Ανερ­γί­ας (άρθρο 25).

(9) Το ύψος των εργο­δο­τι­κών εισφο­ρών στο ταμείο ανερ­γί­ας καθο­ρί­ζε­ται ως ποσο­στό επί των μισθών και ορί­ζε­ται ομοιό­μορ­φα για όλη τη Ρωσία από την Κεντρι­κή Επι­τρο­πή για την ασφά­λι­ση της ανερ­γί­ας σε του­λά­χι­στον τρία τοις εκα­τό, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που υπο­βάλ­λει το Παν­ρω­σι­κό Συμ­βού­λιο Συν­δι­κά­των. Η ελά­χι­στη εισφο­ρά των εργο­δο­τών για τους επο­χι­κά εργα­ζό­με­νους καθο­ρί­ζε­ται σε πέντε τοις εκα­τό των μισθών.

(10) Με από­φα­ση της επι­τρο­πής του τοπι­κού ταμεί­ου ανερ­γί­ας ή της επαρ­χια­κής ή κεντρι­κής επι­τρο­πής ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας, μπο­ρεί να υιο­θε­τη­θεί ο υπο­λο­γι­σμός των εισφο­ρών ως ποσο­στό επί των απο­δο­χών κάθε ατό­μου αντί του υπο­λο­γι­σμέ­νου ποσού των εισφορών.

11) Οι εισφο­ρές πρέ­πει να κατα­βάλ­λο­νται από τους εργο­δό­τες στο τοπι­κό ταμείο ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας εντός μίας εβδο­μά­δας από την ημε­ρο­μη­νία κατα­βο­λής των απο­δο­χών. Εάν το ποσό δεν κατα­βλη­θεί εμπρό­θε­σμα, οι εργο­δό­τες υπό­κει­νται σε κατα­λο­γι­σμό με από­φα­ση του Επι­τρό­που Εργα­σί­ας για αδιαμ­φι­σβή­τη­τη δημό­σια επι­βά­ρυν­ση, με πρό­στι­μο 10% ανά μήνα επί του μη κατα­βλη­θέ­ντος ποσού, υπο­λο­γί­ζο­ντας κάθε ελλι­πή μήνα ως πλή­ρη μήνα, υπέρ του Ταμεί­ου Ανεργίας.

12) Οι εργο­δό­τες υπο­χρε­ού­νται στο ταμείο ανερ­γί­ας: α) να δηλώ­νουν εντός μιας εβδο­μά­δας κάθε πρό­σω­πο που προ­σλαμ­βά­νε­ται ή απο­λύ­ε­ται, β) να παρα­δί­δουν πλη­ρο­φο­ρί­ες στα έντυ­πα που ορί­ζει η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Ασφά­λι­σης Ανερ­γί­ας για το ύψος των απο­δο­χών κάθε ατό­μου που απα­σχο­λεί­ται από αυτούς, γ) να τηρούν αρχεία που περιέ­χουν τις εν λόγω πλη­ρο­φο­ρί­ες, δ) να υπο­βάλ­λουν σε πρό­σω­πα εξου­σιο­δο­τη­μέ­να από την επι­τρο­πή του ταμεί­ου ανερ­γί­ας “τα έγγρα­φα, τους λογα­ρια­σμούς, τα αρχεία και τα βιβλία που πρέ­πει να υπο­βλη­θούν, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τις εν λόγω πληροφορίες.

13) Όσον αφο­ρά τους μισθούς, ως μισθός θεω­ρεί­ται: α) το χρη­μα­τι­κό ποσό που εισπράτ­τε­ται κατά τη διάρ­κεια μιας δεδο­μέ­νης περιό­δου με τη μορ­φή μισθού, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της υπε­ρω­ρια­κής εργα­σί­ας, ανε­ξάρ­τη­τα από τον τρό­πο πλη­ρω­μής, είτε πρό­κει­ται για μισθό είτε για ημε­ρο­μί­σθιο, είτε για μηνιαίο είτε για άλλο- β) το κόστος των παρο­χών σε είδος (δια­μέ­ρι­σμα, φαγη­τό ή οτι­δή­πο­τε άλλο) που λαμ­βά­νο­νται κατά την ίδια περί­ο­δο, εφό­σον αυτές παρέ­χο­νται στον εργα­ζό­με­νο. β) Η αξία των επι­δο­μά­των σε είδος, εφό­σον παρέ­χο­νται στον εργο­δό­τη, όπου η αξία των επι­δο­μά­των σε είδος είναι το είκο­σι τοις εκα­τό του μισθού και η αξία των τρο­φεί­ων και των άλλων επι­δο­μά­των καθο­ρί­ζε­ται από την πραγ­μα­τι­κή αξία. γ) Το μερί­διο του προ­σώ­που στα κέρ­δη και το μερί­διο του ταντιέ­μα­τος που λαμβάνει.

14) Ο άνερ­γος λαμ­βά­νει επί­δο­μα στο ύψος του μέσου ημε­ρο­μι­σθί­ου της περιο­χής, αλλά όχι υψη­λό­τε­ρο από τις πραγ­μα­τι­κές απο­δο­χές του. Η ημε­ρο­μη­νία κατά την οποία αρχί­ζουν να κατα­βάλ­λο­νται οι παρο­χές από κάθε τοπι­κό ταμείο ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας καθο­ρί­ζε­ται από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Ασφά­λι­σης Ανερ­γί­ας, το οποίο ανοί­γει μια πίστω­ση προς το τοπι­κό ταμείο ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας. Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Ασφά­λι­σης Ανερ­γί­ας μπο­ρεί, κατά περί­πτω­ση, να μειώ­σει τα πρό­τυ­πα παρο­χών που ορί­ζο­νται στο παρόν άρθρο.

Σημεί­ω­ση. Ο μέσος μισθός σε μια δεδο­μέ­νη περιο­χή καθο­ρί­ζε­ται από το τοπι­κό ή περι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο των συνδικάτων.

15) Ο άνερ­γος δικαιού­ται παρο­χές από την τέταρ­τη ημέ­ρα ανεργίας.

16) Εάν ένας άνερ­γος, ο οποί­ος δεν δικαιού­ται υπο­στή­ρι­ξη από το ταμείο ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας, αρρω­στή­σει, το τοπι­κό ταμείο ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας συμ­φω­νεί με το τοπι­κό ταμείο ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας να τον υπο­στη­ρί­ξει κατά τη διάρ­κεια της ασθέ­νειάς του σύμ­φω­να με τα πρό­τυ­πα των ταμεί­ων ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας και να χρε­ώ­σει το τοπι­κό ταμείο ανεργίας.

17) Σε κάθε πόλη ή χωριό με περισ­σό­τε­ρους από είκο­σι χιλιά­δες κατοί­κους δημιουρ­γεί­ται αμέ­σως τοπι­κό ταμείο ανερ­γί­ας. Ιδρύ­ο­νται και άλλα τοπι­κά ταμεία ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας, καθέ­να από τα οποία καλύ­πτει ορι­σμέ­νη περι­φέ­ρεια, τα εδα­φι­κά όρια της οποί­ας εγκρί­νο­νται από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Ασφά­λι­σης Ανερ­γί­ας κατό­πιν πρό­τα­σης του Επαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφά­λι­σης Ανεργίας.

18) Τα τοπι­κά ταμεία ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας έχουν το δικαί­ω­μα να σχη­μα­τί­ζουν συν­δι­κά­τα και να συνά­πτουν συμ­φω­νί­ες τόσο μετα­ξύ τους όσο και με άλλες οργα­νώ­σεις και ιδρύματα.

19) Το τοπι­κό ταμείο ανερ­γί­ας μπο­ρεί να απο­κτά στο όνο­μά του περιου­σια­κά δικαιώ­μα­τα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της κυριό­τη­τας και άλλων δικαιω­μά­των επί ακι­νή­των, να ανα­λαμ­βά­νει υπο­χρε­ώ­σεις και να ενά­γει και να ενά­γε­ται ενώ­πιον δικαστηρίου.

20) Το τοπι­κό ταμείο ανερ­γί­ας διοι­κεί­ται από επι­τρο­πή που απο­τε­λεί­ται κατά τα τρία τέταρ­τα από εκπρο­σώ­πους του τοπι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού συμ­βου­λί­ου και κατά το ένα τέταρ­το από εκπρο­σώ­πους του τοπι­κού ταμεί­ου ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας. Εάν δεν υπάρ­χει συν­δι­κα­λι­στι­κό συμ­βού­λιο ή ενιαίο τοπι­κό ταμείο ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας στην περιο­χή, οι αντι­πρό­σω­ποι των αντί­στοι­χων φορέ­ων (συν­δι­κά­τα και ταμεία ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας χωρι­στά) συνε­δριά­ζουν και εκλέ­γουν τους αντι­προ­σώ­πους που τους αναλογούν.

21) Η τοπι­κή ταμεια­κή επι­τρο­πή απο­τε­λεί­ται από: α) διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο και β) ελεγ­κτι­κή επιτροπή.

22) Οι απο­φά­σεις της Τοπι­κής Επι­τρο­πής του Ταμεί­ου Ανερ­γί­ας σχε­τι­κά με την εφαρ­μο­γή των παρό­ντων κανο­νι­σμών μπο­ρούν να προ­σβλη­θούν εντός δύο εβδο­μά­δων στην Επαρ­χια­κή Επι­τρο­πή Ασφά­λι­σης Ανερ­γί­ας και οι απο­φά­σεις της Επαρ­χια­κής Επι­τρο­πής στην Κεντρι­κή Επι­τρο­πή εντός της ίδιας προ­θε­σμί­ας (άρθρο 25). Οι προ­σφυ­γές δεν ανα­στέλ­λουν την εκτέ­λε­ση των αποφάσεων.

23) Τα καθή­κο­ντα του επαρ­χια­κού γρα­φεί­ου ασφά­λι­σης και της ασφα­λι­στι­κής επι­τρο­πής ανα­τί­θε­νται στην επαρ­χια­κή και στην κεντρι­κή επι­τρο­πή ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας κατά την εφαρ­μο­γή των παρό­ντων κανονισμών.

24) Η επαρ­χια­κή επι­τρο­πή ασφά­λι­σης ανερ­γί­ας απαρ­τί­ζε­ται από δεκα­εν­νέα άτο­μα, εκ των οποί­ων εννέα εκπρό­σω­ποι από το συν­δι­κα­λι­στι­κό συμ­βού­λιο, τέσ­σε­ρις από τα ταμεία ασφά­λι­σης ασθε­νεί­ας, ένας από το γρα­φείο εργα­σί­ας, ένας από την Επι­τρο­πή Εργα­σί­ας, ένας από την Επι­τρο­πή Εμπο­ρί­ου και Βιο­μη­χα­νί­ας, ένας από την πόλη και ένας από την τοπι­κή αυτοδιοίκηση.

25) Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Ασφά­λι­σης Ανερ­γί­ας βρί­σκε­ται στην Πετρού­πο­λη και απο­τε­λεί­ται από είκο­σι τρία άτο­μα, εκ των οποί­ων δεκα­τρείς προ­έρ­χο­νται από το Παν­ρω­σι­κό Συμ­βού­λιο Συν­δι­κά­των, πέντε από την Ομά­δα Ασφά­λι­σης Εργα­ζο­μέ­νων που υπά­γε­ται στο Συμ­βού­λιο Ασφά­λι­σης, δύο από το Κομι­σα­ριά­το Εργα­σί­ας, ένας από το Κομι­σα­ριά­το Εμπο­ρί­ου και Βιο­μη­χα­νί­ας, ένας από την Παν­ρω­σι­κή Ένω­ση Zemstvo και ένας από την Παν­ρω­σι­κή Ένω­ση Πόλεων.

26) Η αρχι­κή συγκρό­τη­ση των ταμεί­ων ανερ­γί­ας, των επαρ­χια­κών και των κεντρι­κών επι­τρο­πών είναι αρμο­διό­τη­τα των αντί­στοι­χων συν­δι­κα­λι­στι­κών συμ­βου­λί­ων ή, ελλεί­ψει αυτών, των εκπρο­σώ­πων των συν­δι­κά­των και των ταμεί­ων ασφά­λι­σης υγείας.

27) Εάν οι οργα­νώ­σεις που ανα­φέ­ρο­νται στο άρθρο 26 δεν συστή­σουν ταμείο ανερ­γί­ας εντός ενός μηνός, το ταμείο αυτό συστή­νε­ται με από­φα­ση του Επι­τρό­που Εργασίας.

28) Ο παρών κανο­νι­σμός τίθε­ται αμέ­σως σε ισχύ και δημο­σιεύ­ε­ται τηλε­γρα­φι­κά. Η παρά­βα­ση των δια­τά­ξε­ων αυτών τιμω­ρεί­ται από το δικα­στή­ριο με φυλά­κι­ση μέχρι ενός έτους.

Πρό­ε­δρος της Κεντρι­κής Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής, Sverdlov.

Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου των Λαϊ­κών Επι­τρό­πων, Β.Ουλιάνοφ (Λένιν).

Λαϊ­κός Επί­τρο­πος Εργα­σί­ας A. Shlyapnikov.

Διευ­θυ­ντής του τμή­μα­τος Σοβιε­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων Vlad. Bonch-Bruyevich.

Γραμ­μα­τέ­ας του Σοβιέτ N. Gorbunov.

11 Δεκεμ­βρί­ου 1917.

(Δημο­σιεύ­θη­κε στο υπ’ αριθμ. 31ο τεύ­χος της Εφη­με­ρί­δας της Προ­σω­ρι­νής Κυβέρ­νη­σης των Εργα­τών και των Αγρο­τών της 13ης Δεκεμ­βρί­ου 1917.)

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο