Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση μομφής στην κυβέρνηση από τον Αλ. Τσίπρα

Πρό­τα­ση μομ­φής κατά της κυβέρ­νη­σης κατέ­θε­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσί­πρας, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει «δημο­κρα­τι­κή διέ­ξο­δος», όπως βάφτι­σε την εναλ­λα­γή αστι­κών κομ­μά­των στην κυβέρ­νη­ση με τα προ­βλή­μα­τα επει­δει­νού­με­να να επα­να­λαμ­βά­νο­νται και το λαό να καί­γε­ται, να πνί­γε­ται, να εγκλω­βί­ζε­ται, να κατα­στρέ­φε­ται το βιός του…

Ο Αλ. Τσί­πρας επα­νέ­λα­βε το αίτη­μα του ΣΥΡΙΖΑ για πρό­ω­ρες εκλο­γές, επι­κα­λού­με­νος τις επι­πτώ­σεις από την κακο­και­ρία, την παν­δη­μία και την ακρί­βεια, με προ­φα­νή στό­χο να αξιο­ποι­ή­σει την οργή και αγα­νά­κτη­ση προς όφε­λος των νέων και παλιών αυτα­πα­τών που σερ­βί­ρει στο λαό το κόμ­μα της αξιω­μα­τι­κής αντιπολίτευσης.

O υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Αδ. Γεωρ­γιά­δης έκα­νε δεκτό το αίτη­μα, για λογα­ρια­σμό της κυβέρνησης.

Η συνε­δρί­α­ση της Βου­λής δια­κό­πη­κε, όπως επι­βά­λει ο κανο­νι­σμός για το στα­μά­τη­μα κάθε άλλης κοι­νο­βου­λευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας. Το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής θα ξεκι­νή­σει η τρι­ή­με­ρη συζή­τη­ση της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας, η οποία θα ολο­κλη­ρω­θεί με ονο­μα­στι­κή ψηφοφορία.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο