Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο ποινικολόγος Αλ. Λυκουρέζος για εμπλοκή στη «μαφία» των φυλακών

Συνε­λή­φθη σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι από αστυ­νο­μι­κούς της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας ο ποι­νι­κο­λό­γος Αλ. Λυκου­ρέ­ζος, με την κατη­γο­ρία ότι εμπλέ­κε­ται στην υπό­θε­ση της λεγό­με­νης «μαφί­ας» των φυλα­κών Κορυδαλλού.

Ο δικη­γό­ρος συνε­λή­φθη σε εκτέ­λε­ση εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης που είχε εκδο­θεί σε βάρος του από τον ειδι­κό εφέ­τη ανα­κρι­τή Ευτύ­χη Νικό­που­λο, που χει­ρί­ζε­ται την υπό­θε­ση και κρα­τεί­ται στο μέγα­ρο της ΓΑΔΑ στην Λ. Αλε­ξάν­δρας, προ­κει­μέ­νου να οδη­γη­θεί στην Δικαιοσύνη.

Διώ­κε­ται για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και για από­πει­ρα εκβί­α­σης. Ο ειδι­κός ανα­κρι­τής εξέ­δω­σε ένταλ­μα σύλ­λη­ψης και για έναν άλλο δικηγόρο.

Οι κατη­γο­ρί­ες σχε­τί­ζο­νται με το σκέ­λος της έρευ­νας του Ευ. Νικό­που­λου που αφο­ρά την από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος του πρώ­ην δικη­γό­ρου του ΛΑΓΗΕ το 2014 — υπό­θε­ση για την οποία κατα­δι­κά­στη­κε σε πρώ­το βαθ­μό ως ηθι­κός αυτουρ­γός, ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας Αρι­στεί­δης Φλώ­ρος, με φυσι­κούς αυτουρ­γούς μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης των φυλα­κών. Η υπό­θε­ση εκδι­κά­ζε­ται αυτές τις ημέ­ρες σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό υπό τη σκιά απο­κα­λύ­ψε­ων που κατέ­στη­σαν ήδη κατη­γο­ρού­με­νο και προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νο τον δικη­γό­ρο του ΛΑΓΗΕ, ως μέλος του κυκλώματος.

Οι δύο δικη­γό­ροι για τους οποί­ους εξέ­δω­σε εντάλ­μα­τα ο Ευ. Νικό­που­λος, είχαν εκπρο­σω­πή­σει μέχρι και πριν λίγες ημέ­ρες τον πρώ­ην δικη­γό­ρο του ΛΑΓΗΕ στην υπό­θε­ση της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος του και φέρο­νται να ζητού­σαν χρή­μα­τα από τον Αρ. Φλώ­ρο προ­κει­μέ­νου ο ‑τότε- εντο­λέ­ας τους να απο­συρ­θεί από την πολι­τι­κή αγω­γή στη δίκη για την επί­θε­ση που είχε δεχθεί το 2014.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο