Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»📌 ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΥΣ

🚩 Κλι­μα­κώ­νε­ται η μάχη της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε ΠΑΤΡΑ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ και ΙΚΑΡΙΑ για την επα­νε­κλο­γή της στη δημο­τι­κή αρχή στον β’ γύρο της ερχό­με­νης Κυρια­κής 2 Ιούνη.
🚩 Οι υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι του ΚΚΕ, Κώστας Πελε­τί­δης, Ηλί­ας Στα­μέ­λος, Μιχά­λης Σελέ­κος, Βαγ­γέ­λης Σίμος και Νίκος Λαρ­δάς αντί­στοι­χα, καθη­με­ρι­νά πραγ­μα­το­ποιούν εξορ­μή­σεις και περιο­δεί­ες στις γει­το­νιές και τους τόπους δου­λειάς των δήμων. Καλούν το λαό να επα­νε­κλέ­ξει τις αγω­νι­στι­κές δημο­τι­κές αρχές, για να δοθεί συνέ­χεια στην αγω­νι­στι­κή διεκ­δι­κη­τι­κή πορεία, κόντρα σε κυβερ­νή­σεις, επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και ΕΕ.

Πελετίδης Πάτρα

🚩 ΠΑΤΡΑ

✔️ Κάλε­σμα μάχης για να μεί­νει ο δήμος στα χέρια του λαού — Στο πλευ­ρό εργα­ζο­μέ­νων που αγω­νί­ζο­νται ο Κώστας Πελε­τί­δης — Την Παρα­σκευή η κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση — «Μπρο­στά οι ανά­γκες του λαού!».
✔️ Συνε­χείς είναι οι εξορ­μή­σεις, οι περιο­δεί­ες και οι συγκε­ντρώ­σεις στις γει­το­νιές και τους χώρους δου­λειάς, με το μαζι­κό κάλε­σμα στους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, το λαό της Πάτρας να εκλέ­ξει ξανά δήμαρ­χο τον Κ. Πελε­τί­δη, να ανα­δεί­ξει ξανά στη διοί­κη­ση του δήμου τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».
✔️ Το μήνυ­μα είναι ξεκά­θα­ρο: «ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΝΙΚΗ, ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ. Για να συνε­χι­στεί το φιλο­λαϊ­κό έργο. Για να μεί­νει ο δήμος στα χέρια του λαού».

Καισαριανή Σταμέλος Συγκέντρωση 2η 31-05-2019

🚩 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

✔️ Συνε­χί­ζου­με για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμφερόντων
Την Παρα­σκευή στις 20.00 σε συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Δημάρ­χου Πανα­γιώ­τη Μακρή, θα μιλή­σει ο δήμαρ­χος και εκ νέου υπο­ψή­φιος, Ηλ. Σταμέλος
✔️ «Αυτήν την Κυρια­κή εκλέ­γου­με ξανά δήμαρ­χο αγω­νι­στή, εκλέ­γου­με ξανά τον Ηλία Στα­μέ­λο.
✔️ Η Και­σα­ρια­νή δε χρειά­ζε­ταιπει­ρά­μα­τα”. Συνε­χί­ζου­με αγω­νι­στι­κά, αυτό που αξί­ζει στην πόλη μας και στο λαό της.
✔️ Με ψηλά το κεφά­λι ψηφί­ζου­με αυτή την Κυρια­κή για την ιστο­ρία της Και­σα­ρια­νής και τους αγώ­νες που πρέ­πει να συνεχιστούν.
✔️ Η δημο­τι­κή αρχή της Και­σα­ρια­νής ξεχρέ­ω­σε την πόλη, χωρίς να φορ­τώ­σει τα χρέη στο λαό. Μην το ξεχνάς!
✔️ Όχι στο χαρά­τσω­μα.
✔️ Μπρο­στά στην κάλ­πη σκε­φτό­μα­στε την επό­με­νη μέρα, τις δικές μας ανά­γκες. Η Και­σα­ρια­νή να συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται στα χέρια του λαού της!».
Τα παρα­πά­νω ακού­γο­νταν στη χτε­σι­νή εξόρ­μη­ση στη λαϊ­κή αγο­ρά που πραγ­μα­το­ποί­η­σε κλι­μά­κιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Και­σα­ρια­νής με επι­κε­φα­λής τον δήμαρ­χο και εκ νέου υπο­ψή­φιο, Ηλία Σταμέλο.
✔️ Οι κομ­μου­νι­στές, οι αγω­νι­στές της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», που βρέ­θη­καν στη διοί­κη­ση του δήμου την τελευ­ταία πεντα­ε­τία, δίνουν μια μάχη υψη­λών απαι­τή­σε­ων, με συνε­χή έγνοια την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, κόντρα στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που επι­διώ­κουν να μετα­τρέ­ψουν και το δήμο Και­σα­ρια­νής σε μακρύ χέρι της κυβέρ­νη­σης, προ­σαρ­μο­σμέ­νο στους αντι­λαϊ­κούς στό­χους της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης.

Πετρούπομη Σίμος 31-5-2019

🚩 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

✔️ Προ­χω­ρά­με μπρο­στά με κατα­ξιω­μέ­νους αγω­νι­στές στη δημο­τι­κή αρχή
✔️ Την Παρα­σκευή, στις 8 μ.μ., στη Στρογ­γυ­λή Πλα­τεία η κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέντρωση
✔️ Με πεί­σμα και δου­λειά άνθρω­πο τον άνθρω­πο, πόρ­τα την πόρ­τα, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» δίνει και στην Πετρού­πο­λη τη μάχη του δεύ­τε­ρου γύρου, απο­φα­σι­σμέ­νη να την κερ­δί­σει, με την εκ νέου εκλο­γή κομ­μου­νι­στή αγω­νι­στή δημάρ­χου, του Βαγ­γέ­λη Σίμου.

Σελέκος
🚩 ΧΑΪΔΑΡΙ

✔️ Το ΔΙΛΗΜΜΑ είναι ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ή ΜΑΝΑΤΖΕΡ επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων;
Την Παρα­σκευή στο Παλα­τά­κι η κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέντρωση
✔️ «Την Κυρια­κή 2 Ιού­νη βάζου­με μπρο­στά τις ανά­γκες μας»: Το κάλε­σμα αυτό απευ­θύ­νει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο λαό του Χαϊ­δα­ρί­ου, μπρο­στά στον β’ γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών, με στό­χο την επα­νε­κλο­γή του δημάρ­χου Μιχά­λη Σελέ­κου και τη συνέ­χι­ση της αγω­νι­στι­κής πορεί­ας του δήμου.
✔️ Με καθη­με­ρι­νό πρό­γραμ­μα εξορ­μή­σε­ων, περιο­δειών και συσκέ­ψε­ων απευ­θύ­νε­ται τόσο σε όσους στή­ρι­ξαν το ψηφο­δέλ­τιό της την περα­σμέ­νη Κυρια­κή, αυξά­νο­ντας σημα­ντι­κά το ποσο­στό και τις ψήφους που συγκέ­ντρω­σε, όσο και σε εκεί­νους που έκα­ναν δια­φο­ρε­τι­κές επι­λο­γές στην κάλπη.
✔️ «Το δίλημ­μα είναι ξεκά­θα­ρο: Θέλου­με δήμαρ­χο αγω­νι­στή ή ντί­λερ επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων; Θέλου­με τον δήμαρ­χο συμπα­ρα­στά­τη στα μικρά και μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του χαϊ­δα­ριώ­τι­κου λαού ή δήμαρ­χο μάνα­τζερ σε δήμο — Ανώ­νυ­μη Εται­ρεία;», είναι το ερώ­τη­μα που απευ­θύ­νει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στην ανα­κοί­νω­ση που μοι­ρά­ζε­ται χέρι χέρι σε όλες τις γει­το­νιές μαζί με το ψηφο­δέλ­τιο με το γαρί­φα­λο. Η αντα­πό­κρι­ση των δημο­τών είναι ιδιαί­τε­ρα θετι­κή, καθώς πολ­λοί σπεύ­δουν να ξεκα­θα­ρί­σουν πως έχουν ήδη δώσει την απά­ντη­ση στο δίλημ­μα, απά­ντη­ση που θα εκφρα­στεί με την επα­νε­κλο­γή της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» την Κυριακή.

🚩 ΙΚΑΡΙΑ

✔️ ΨΗΦΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ
✔️ Το μονα­δι­κό δίλημ­μα στο οποίο καλεί­ται να απα­ντή­σει ο λαός της Ικα­ρί­ας μπρο­στά στον δεύ­τε­ρο γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών είναι αν την επο­μέ­νη των εκλο­γών θα έχει δημο­τι­κή αρχή που θα συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό του λαού και των αγώ­νων του για την ανα­κού­φι­σή του από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και τη διεκ­δί­κη­ση των δικών του ανα­γκών, ή δια­χει­ρι­στή της πολι­τι­κής αυτής που θα είναι εδώ και την επο­μέ­νη των εκλο­γών, τοπι­κών και βου­λευ­τι­κών, είτε με κυβέρ­νη­ση ΝΔ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μέσα από ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, χαρά­τσια, αύξη­ση αντα­πο­δο­τι­κών τελών, ελα­στι­κές μορ­φές εργα­σί­ας κ.ο.κ., θυσιά­ζει τις λαϊ­κές ανά­γκες για τη θωρά­κι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφαλαίου.
✔️ Αυτό επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Ικα­ρί­ας, χαι­ρε­τί­ζο­ντας όλο αυτόν τον κόσμο, τους Ικα­ριώ­τες και της Ικα­ριώ­τισ­σες, «που με αυτο­πε­ποί­θη­ση, πεί­σμα και ενθου­σια­σμό, έδω­σαν αυτήν τη μάχη κόντρα “στις αντιΚ­ΚΕ συμ­μα­χί­ες” και τις μετα­πη­δή­σεις στε­λε­χών του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων δια­φό­ρων “ανε­ξάρ­τη­των” από το ένα ψηφο­δέλ­τιο στο άλλο, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα το “ανε­ξάρ­τη­το” ψηφο­δέλ­τιο της Πανι­κα­ρια­κής Ενό­τη­τας Αλλα­γής (ΠΕΑ) που στη­ρί­ζε­ται ανοι­χτά από στε­λέ­χη της ΝΔ, ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ».
✔️ Παρά το αντιΚ­ΚΕ μέτω­πο, το οποίο ενί­σχυ­σαν «με ψευ­δο­λο­γία και κενού περιε­χο­μέ­νου “μεγα­λό­πνο­ους σχε­δια­σμούς”», ο συν­δυα­σμός της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» συγκέ­ντρω­σε ποσο­στό 34% στο δήμο της Ικα­ρί­ας και 7 έδρες στο νέο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, «που απο­τε­λούν εγγύ­η­ση για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών ανα­γκών για την επό­με­νη 4ετία».


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο