Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοφανής υπόθεση βιασμού στο Ίλιον: 8 ανήλικοι βίαζαν συμμαθητή τους!!!

Συνε­λή­φθη­σαν την Τέταρ­τη (21/12) το πρωί από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αθη­νών έξι ανή­λι­κοι για υπό­θε­ση βια­σμού άλλου ανηλίκου. 

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακό­μη δύο ανη­λί­κων, τα στοι­χειά των οποί­ων έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία ‑κατά περί­πτω­ση- για συμ­μο­ρία που διέ­πρα­ξε βια­σμό, κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, πορ­νο­γρα­φία ανη­λί­κων καθώς και για παρά­βα­ση των νομο­θε­σιών για τα ναρ­κω­τι­κά και τα όπλα.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ οι ανή­λι­κοι κατη­γο­ρού­νται ότι τις πρά­ξεις αυτές τις έκα­ναν του­λά­χι­στον από αρχές Νοεμ­βρί­ου 2022 έως και αρχές Δεκεμ­βρί­ου 2022. Οι δρά­στες ήταν όλοι μια παρέα, μαθη­τές της Α’ Λυκεί­ου, σε σχο­λείο στο Ίλιον.

Οι βια­σμοί γίνο­νταν στη γει­το­νιά που ζού­σαν οι μαθη­τές, με χρή­ση αντι­κει­μέ­νων και οι δρά­στες ασκού­σαν παράλ­λη­λα πολύ άγριο μπού­λινγκ στο θύμα για να μη μιλή­σει. Το παι­δί έζη­σε απί­στευ­τα μαρ­τύ­ρια και κάποια στιγ­μή «έσπα­σε» και μίλη­σε στην οικο­γέ­νειά του.

Σε έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στα σπί­τια τους βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν κινη­τά τηλέ­φω­να, ζυγα­ριά ακρι­βεί­ας, νάι­λον συσκευα­σία με 5,12 γραμ­μά­ρια κάν­να­βη, μεταλ­λι­κός τρί­φτης με υπο­λείμ­μα­τα κάν­να­βης καθώς και άλλα αντι­κεί­με­να που σχε­τί­ζο­νται με την υπόθεση.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον αρμό­διο Εισαγ­γε­λέα, ενώ οι έρευ­νες για την ταυ­το­ποί­η­ση και άλλων μελών της συμ­μο­ρί­ας συνεχίζονται.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο