Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Έσπειρε εφησυχασμό για την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας 

Κλί­μα εφη­συ­χα­σμού για την κλι­μα­κού­με­νη επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας καλ­λιέρ­γη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη συνέ­ντευ­ξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν απέ­κλει­σε ακό­μα πιο βαθιά εμπλο­κή στην σύγκρου­ση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στην Ουκρα­νία αυξά­νο­ντας τους κιν­δύ­νους για το λαό.

Σε ερώ­τη­ση της δημο­σιο­γρά­φου του «Ριζο­σπά­στη», Άννας Ανα­νιά­δου, αν η κυβέρ­νη­ση θα στεί­λει τεθω­ρα­κι­σμέ­να και εκπαι­δευ­τές ειδι­κών δυνά­με­ων στην Ουκρα­νία ο πρω­θυ­πουρ­γός απά­ντη­σε πως «δεν έχω να σας πως τίπο­τα και­νού­ριο για το ζήτη­μα της παρο­χής στή­ρι­ξης προς την Ουκρα­νία πέραν αυτών που είναι ήδη δημό­σιο γνω­στά» και ανέ­φε­ρε ότι θα στα­λούν θωρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα αν αντι­κα­τα­στα­θούν με αντί­στοι­χα γερ­μα­νι­κά, ενώ για τις πλη­ρο­φο­ρί­ες να στα­λούν οι S‑300 στην κυβέρ­νη­ση του Κιέ­βου είπε ότι «δεν υφί­στα­ται τέτοιο ζήτημα».

Κατέ­δει­ξε ότι είναι στα­θε­ρά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νος στις επι­διώ­ξεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ καλώ­ντας ξανά το λαό να δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο ληστή υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση «τάχθη­κε με τη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας» και επα­νέ­λα­βε ότι θα στη­ρί­ξει την κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι «για να δώσου­με τη δυνα­τό­τη­τα στην Ουκρα­νία να δια­πραγ­μα­τευ­τεί με τους δικούς της όρους με τη Ρωσία» αφή­νο­ντας σαφώς να εννοη­θεί ότι ο αέρας, θάλασ­σα και το έδα­φος Ελλά­δα δια­τί­θε­ται για την υλο­ποί­η­ση των επι­κίν­δυ­νων ευρω­α­τλα­ντι­κών σχεδιασμών.

Επι­κίν­δυ­νη για το λαό είναι και η πολι­τι­κή εφη­συ­χα­σμού τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά. Δήλω­σε ότι «δεν μπο­ρώ να δια­νοη­θώ μια σύρ­ρα­ξη με την Τουρ­κία επι­τι­θέ­με­νη εις βάρος ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας» όταν η Άγκυ­ρα αμφι­σβη­τεί ευθέ­ως την κυριαρ­χία νησιών του Αιγαί­ου για το οποίο ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας υπο­στή­ρι­ξε ότι είναι «υπό κατο­χή». Επι­πλέ­ον εμφά­νι­σε ξανά τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ σαν τις πλά­τες της χώρας ένα­ντι της Τουρ­κί­ας όταν Ουά­σιγ­κτον και Βρυ­ξέλ­λες κατ επα­νά­λη­ψη καλούν Ελλά­δα και Τουρ­κία «να τα βρουν» ρίχνο­ντας νερό στο μύλο των διεκ­δι­κή­σε­ων της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης.

Ο Κ. Μητσο­τά­κης επα­νέ­λα­βε αρκε­τές φορές στη συνέ­ντευ­ξη ότι θέλει την έναρ­ξη ενός δια­λό­γου με την Τουρ­κία λέγο­ντας πως «πάντο­τε είμαι ανοι­χτός να συνα­ντή­σω τον κ. Αρντογάν».

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο