Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

21ο Συνέδριο ΚΚΕ: Οι Θέσεις της ΚΕ μπορούν να προκαλέσουν «σκιρτήματα» στην επαφή εργαζομένων με το Κόμμα

Δύο μέρες έμει­ναν μέχρι την υπο­δο­χή από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τους φίλους και τους οπα­δούς του Κόμ­μα­τος του πρώ­του κει­μέ­νου των Θέσε­ων της ΚΕ για το 21ο Συνέ­δριο του Κόμματος.

Σύν­θη­μα του Συνε­δρί­ου είναι: «ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ. ΝΟΥΣ — ΚΑΡΔΙΑ — ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ — ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ». Το πρώ­το κεί­με­νο που κυκλο­φο­ρεί με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 30 — 31/1 έχει θέμα: «Ο απο­λο­γι­σμός και τα συμπε­ρά­σμα­τα από τη δρά­ση της ΚΕ και όλου του Κόμ­μα­τος από το 20ό στο 21ο Συνέ­δριο — Το Κόμ­μα ως καθο­δη­γη­τής του επα­να­στα­τι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος, της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας στην πάλη για τον Σοσια­λι­σμό — Κομ­μου­νι­σμό».

21ο Συνέδριο ΚΚΕ 21 synedrio KKE poster Ριζοσπάστης Rizospastis

Θα ακο­λου­θή­σουν τα επό­με­να δύο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα τα άλλα δύο κεί­με­να των Θέσε­ων της ΚΕ.
Το δεύ­τε­ρο με θέμα: «Η σημε­ρι­νή διε­θνής πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το πολι­τι­κό — στρα­τιω­τι­κό πλαί­σιο του σύγ­χρο­νου κόσμου. Η κατά­στα­ση στο Διε­θνές Κομ­μου­νι­στι­κό Κίνη­μα και η δρά­ση του ΚΚΕ. Οι εκτι­μή­σεις του ΚΚΕ για τις εξε­λί­ξεις στην εγχώ­ρια οικο­νο­μία και στο πολι­τι­κό σύστη­μα της χώρας».
Και το τρί­το με θέμα: «Η ταξι­κή διάρ­θρω­ση της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, η κατά­στα­ση της εργα­τι­κής τάξης σήμε­ρα, η πορεία του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, η προ­ώ­θη­ση της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας και η παρέμ­βα­ση του ΚΚΕ».


Ο «Ριζο­σπά­στης» συνε­χί­ζει και σήμε­ρα τη δημο­σί­ευ­ση δηλώσεων
από στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος που περι­γρά­φουν πώς οργα­νώ­νε­ται η μεγά­λη αυτή μάχη σε όλη τη χώρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο