Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Πιερία

«Η φωτιά ξεκί­νη­σε στα Πιέ­ρια Όρη πάνω από τον οικι­σμό Ρητί­νη Πιε­ρί­ας σε υψό­με­τρο 1100 μέτρων την Κυρια­κή το μεση­μέ­ρι, και έφτα­σε μέχρι την κορυ­φο­γραμ­μή στα 1900 μέτρα σχε­δόν στα όρια του νομού Κοζά­νης» ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ο δασάρ­χης Πιε­ρί­ας Πέτρος Παπα­πέ­τρου για την πυρ­κα­γιά που συνε­χί­ζει να καί­ει για τρί­τη μέρα στην θέση «Καρα­κα­τσά­να» . Σύμ­φω­να με τον δασάρ­χη «η πυρ­κα­γιά είναι επί το πλεί­στον έρπου­σα, που σημαί­νει ότι είναι κάτω από τα δέντρα και καί­ει την παρε­δά­φια βλά­στη­ση. Η φωτιά σε λίγα σημεία μετα­τρά­πη­κε σε επι­κό­ρυ­φη, δηλα­δή να καί­ει τις κορυ­φές δέντρων. Ακό­μα όμως και σε αυτές τις λίγες περι­πτώ­σεις η φωτιά επε­κτά­θη­κε μόνο στα κωνο­φό­ρα λόγω του ότι είναι πιο εύφλε­κτα, ενώ τα πλα­τύ­φυλ­λα δεν υπέ­στη­σαν καμία ζημιά».
Οι πυρο­σβε­στι­κες δυνά­μεις επι­χει­ρούν στην περιο­χή από την Κυρια­κή με επί­γεια και ενα­έ­ρια μέσα και σήμε­ρα από νωρίς το πρωί συμ­με­τέ­χουν στην μάχη της κατά­σβε­σης και 3 πυρο­σβε­στι­κά ελικόπτερα.

Μαί­νε­ται για 3η μέρα η φωτιά στα Πιέ­ρια όρη

Άμε­σα κινη­το­ποι­ή­θη­καν από τη δασι­κή υπη­ρε­σία οι κάτοι­κοι και οι δασι­κοί συνε­ται­ρι­σμοί των όμο­ρων οικι­σμών (Ρητί­νη, Ελα­το­χώ­ρι, Αγ. Δημή­τριος, Λιβά­δι κ.α.) οι οποί­οι βοή­θη­σαν στη διά­νοι­ξη 3 αντι­πυ­ρι­κών ζωνών που δημιουρ­γή­θη­καν από τη Δασι­κή Υπη­ρε­σία μαζί με μηχα­νή­μα­τα έργου του Δήμου και της Περιφέρειας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο