Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

90 χρόνια Φιντέλ

Επι­μέ­λεια Βαγ­γέ­λης Γονατάς //

H Κού­βα, η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, η προ­ο­δευ­τι­κή ανθρω­πό­τη­τα, γιορ­τά­ζει στις 13 Αυγού­στου για άλλη μια (90η) φορά, την επέ­τειο γέν­νη­σης του Φιντέλ Κάστρο, τιμώ­ντας τον ιστο­ρι­κό ηγέ­τη της κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, που συνέ­δε­σε την δρά­ση του με ιστο­ρι­κές στιγ­μές του 20ου, αλλά και του 21ου αιώ­να. Ο Φιντέλ χιλιο­τρα­γου­δή­θη­κε όλα αυτά τα χρό­νια και από αυτή την μεγά­λη συλ­λο­γή τρα­γου­διών, ξεχω­ρί­σα­με το σχε­τι­κά πρό­σφα­το του κου­βα­νού Candido Fabre, στο οποίο προ­σθέ­σα­με ελλη­νι­κούς υπότιτλους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο