Περιήγηση: Ποίηση

Λαογραφία
Εμφύλιες πληγές

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου // Μοσχο­βό­λη­σε η δάφ­νη μεσο­κα­λό­και­ρο, τρά­νε­ψε τ’ αλύ­χτη­μα τού λύκου στο λόγ­γο κατέ­βη­κε δυνα­μω­μέ­νος, άνε­μος ντεφιάς,…