Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίωξη Πελετίδη: Σιγά μην φοβηθούμε!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας* //

«Σιγά μην φοβη­θού­με! Θα αντι­με­τω­πί­σου­με και αυτή τη δίω­ξη μαζί με το λαό μας, που έχει μνή­μη και έχει πλη­ρώ­σει βαρύ φόρο αίμα­τος από το φασι­σμό». Με αυτές τις φρά­σεις κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του Δήμου Πάτρας για την παρα­πο­μπή του δημάρ­χου Κώστα Πελε­τί­δη σε δίκη επει­δή δεν διευ­κό­λυ­νε τη δρά­ση της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής. Ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος σέρ­νε­ται σε δίκη από τους μηχα­νι­σμούς του αστι­κού κρά­τους της «Αρι­στε­ράς» του ΣΥΡΙΖΑ για «παρά­βα­ση καθή­κο­ντος». Το παρά­πτω­μα του; Ότι δεν έδω­σε χώρους του δήμου στους εγκλη­μα­τί­ες χρυ­σαυ­γί­τες ενό­ψει των εκλο­γών του 2015 και επει­δή αρνή­θη­κε να δώσει στοι­χεία σχε­τι­κά με το πόσα παι­διά μετα­να­στών φιλο­ξε­νού­νται στους παι­δι­κούς σταθ­μούς του δήμου.

Η παρα­πο­μπή του Κ.Πελετίδη σε δίκη απο­δει­κνύ­ει τρία βασι­κά πράγματα:

Το πρώ­το είναι ότι ο Πελε­τί­δης, για άλλη μια φορά, δεί­χνει σε όλους τι σημαί­νει κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος. Αψη­φώ­ντας τις τυπι­κό­τη­τες της αστι­κής νομο­θε­σί­ας, ο δήμαρ­χος Πάτρας μπαί­νει στην πρώ­τη γραμ­μή του αντι­φα­σι­στι­κού αγώ­να, αρνού­με­νος στην πρά­ξη (και όχι μονά­χα στα λόγια) να διευ­κο­λύ­νει τη δρά­ση των Ναζί. Με την πολι­τι­κή του, ο Πελε­τί­δης αντι­με­τω­πί­ζει την Χρυ­σή Αυγή όπως πραγ­μα­τι­κά είναι: μια εγκλη­μα­τι­κή, ναζι­στι­κή συμ­μο­ρία. Την ίδια στιγ­μή, άλλοι δήμαρ­χοι, νομι­μο­ποιούν το φασι­στι­κό χρυ­σαυ­γί­τι­κο μόρ­φω­μα είτε παρα­χω­ρώ­ντας του χώρους για εκδη­λώ­σεις μίσους (τον περα­σμέ­νο Μάη ο δήμος Αθη­ναί­ων παρα­χώ­ρη­σε το πάρ­κο χωρο­φυ­λα­κής), είτε ρίχνο­ντας νερό στο μύλο του ρατσι­στι­κού οχε­τού των χρυ­σαυ­γι­τών ενά­ντια σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες (όπως πρό­σφα­τα στο Ωραιόκαστρο).

Το δεύ­τε­ρο είναι η ίδια η φύση του αστι­κού κρά­τους. «Οι κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες», σημειώ­νει η ανα­κοί­νω­ση του Δήμου της Πάτρας, «κάνουν καλά τη δου­λειά τους όταν πρό­κει­ται να υπε­ρα­σπι­στούν το λεγό­με­νο “αστι­κό δίκαιο”, κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο στις ανά­γκες του βάρ­βα­ρου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού (καπι­τα­λι­στι­κού) συστή­μα­τος». Το αστι­κό κρά­τος που διώ­κει τον Πελε­τί­δη, είναι το ίδιο και απα­ράλ­λα­χτο κρά­τος της Μανω­λά­δας, των στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης μετα­να­στών, της Frontex, της Ειδο­μέ­νης, της απο­φυ­λά­κι­σης των «Ρου­πα­κιά­δων». Είναι το κρά­τος που είναι δεμέ­νο χει­ρο­πό­δα­ρα στο άρμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, της «ΕΕ-φρού­ριο» απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες και του εγκλη­μα­τι­κού ΝΑΤΟ των πολέ­μων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων. Το ίδιο κρά­τος- το αστι­κό κρά­τος- που διώ­κει σήμε­ρα τον Πελε­τί­δη είναι το ίδιο κρά­τος που διώ­κει πρω­το­πό­ρους συν­δι­κα­λι­στές και που στή­νει απερ­γο­σπα­στι­κούς μηχα­νι­σμούς επι­χει­ρώ­ντας να τρο­μο­κρα­τή­σει το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα. Αυτό, λοι­πόν, το κρά­τος, είτε το δια­χει­ρί­ζε­ται η «αρι­στε­ρά» του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημο­κρα­τία και το ΠΑΣΟΚ, έχει σαφές ταξι­κό πρό­ση­μο: είναι το κρά­τος της αστι­κής τάξης.

Τρί­τον, η δίω­ξη του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου της Πάτρας επα­να­φέ­ρει στο προ­σκή­νιο την στά­ση της «πρω­το­δεύ­τε­ρης φοράς Αρι­στε­ρά» του ΣΥΡΙΖΑ απέ­να­ντι στο φασι­στι­κό φαι­νό­με­νο της Χρυ­σής Αυγής. Πρό­κει­ται για μια στά­ση που, απ’ τη μια, κατα­δι­κά­ζει με κορώ­νες το φασι­σμό και, απ’ την άλλη, «σφυ­ρί­ζει αδιά­φο­ρα» για την ουσία της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης των χρυ­σαυ­γι­τών. Να θυμη­θού­με την στά­ση της πρώ­ην συνο­δοι­πό­ρου του κ.Τσίπρα και νυν πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος «Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας» κ.Ζωής Κων­στα­ντο­πού­λου όταν το 2015, ως πρό­ε­δρος της Βου­λής, είχε αρνη­θεί να συζη­τη­θεί στη Διά­σκε­ψη των προ­έ­δρων η χυδαία φρα­στι­κή επί­θε­ση του χρυ­σαυ­γί­τη Λαγού ενά­ντια στη βου­λευ­τή του ΚΚΕ Λ.Κανέλλη. Να θυμη­θού­με, επί­σης, την θέση που είχε πάρει για το θέμα Πελε­τί­δη ο τότε υπουρ­γός εσω­τε­ρι­κών της «πρώ­της φοράς Αρι­στε­ρά» Νίκος Βούτσης.

Η από­φα­ση του δημάρ­χου Πατρέ­ων, Κώστα Πελε­τί­δη, να μη διευ­κο­λύ­νει την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ή άλλη δρα­στη­ριό­τη­τα των χρυ­σαυ­γι­τών πριν τις εκλο­γές του 2015 είχε τεθεί στη Βου­λή με σχε­τι­κή ερώ­τη­ση των βου­λευ­τών της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης. Την ερώ­τη­ση έθε­σε προς τον υπουρ­γό Βού­τση ο βου­λευ­τής των Ναζί Μ.Αρβανίτης: «Εχει παρα­βεί τη διά­τα­ξη που αφο­ρά κατά­χρη­ση εξου­σί­ας, τη διά­τα­ξη που αφο­ρά παρά­βα­ση καθή­κο­ντος και τη διά­τα­ξη που αφο­ρά τη συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση. Με ποιο λόγο περι­φρο­νεί τους αντι­προ­σώ­πους του έθνους; Ζητώ από εσάς, κύριε υπουρ­γέ, να μου πεί­τε τι μέτρα σκο­πεύ­ε­τε να λάβε­τε κατά του παρε­κτρα­πέ­ντος δημάρ­χου». Τι απά­ντη­σε ο τότε υπουρ­γός εσω­τε­ρι­κών και νυν πρό­ε­δρος της Βουλής;

«Είναι μια πολι­τι­κή θέση και ευθύ­νη την οποία παίρ­νει ο δήμαρ­χος, η οποία βεβαί­ως είναι στην κρί­ση και των πολι­τών και της κοι­νής γνώ­μης, του δημό­σιου χώρου ευρύ­τε­ρα. […] Εάν υφί­στα­ται ζήτη­μα παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, υπάρ­χει το ζήτη­μα των πει­θαρ­χι­κών ποι­νών, τις οποί­ες ο ελεγ­κτής νομι­μό­τη­τας επι­βάλ­λει, κ.λπ. Υπάρ­χει ένα ολό­κλη­ρο πλαί­σιο στο οποίο θα μπο­ρού­σε κανείς να ανα­φερ­θεί ως προς αυτό το ζήτη­μα. Σας το λέω ευθέ­ως, παρό­τι δεν συμ­φω­νώ — δια­φω­νώ — με την πολι­τι­κή θέση αυτού του δημάρ­χου. Παρό­τι — σας επα­να­λαμ­βά­νω — δια­φω­νώ, δεν θεω­ρώ πως υπάρ­χει ζήτη­μα πει­θαρ­χι­κής δίω­ξης σε ό,τι του­λά­χι­στον με αφο­ρά, δηλα­δή να προ­κα­λέ­σω μία τέτοια δίω­ξη του δημάρ­χου». Αυτά είχε απα­ντή­σει τότε ο κ.Βούτσης προ­κα­λώ­ντας μάλι­στα το θαυ­μα­σμό του χρυ­σαυ­γί­τη βουλευτή.

Συμπέ­ρα­σμα: Με την στά­ση του ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος Κ.Πελετίδης ξεμπρό­στια­σε τους μηχα­νι­σμούς του αστι­κού κρά­τους. Ενός κρά­τους που έδει­ξε για άλλη μια φορά το πραγ­μα­τι­κό του πρό­σω­πο ως όργα­νο ταξι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης το οποίο στη­ρί­ζουν με νύχια και με δόντια οι φασί­στες της Χρυ­σής Αυγής. Κυρί­ως, όμως, ο Κ.Πελετίδης έπρα­ξε το χρέ­ος του, τόσο απέ­να­ντι στο λαό της πόλης του, όσο και απέ­να­ντι στην ιστο­ρία του τόπου. Και γι’ αυτό δεν έχει να φοβη­θεί τίποτα.

* υποψ. διδά­κτωρ πολι­τι­κών επι­στη­μών και ιστορίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο