Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιορδανία: Συγγραφέας δολοφονείται μετά τη δημοσίευση σκίτσου που κρίθηκε “αντι-ισλαμικό”

Ο Ιορ­δα­νός συγ­γρα­φέ­ας Νάχεντ Χατάρ δολο­φο­νή­θη­κε σήμε­ρα μπρο­στά από δικα­στή­ριο του Αμάν όπου θα γινό­ταν η δίκη του για τη δημο­σί­ευ­ση ενός σκί­τσου που θεω­ρή­θη­κε προ­σβλη­τι­κό για το Ισλάμ, μετέ­δω­σε το επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Petra.

Σύμ­φω­να με το ιορ­δα­νι­κό πρα­κτο­ρείο, ο 56χρονος Χατάρ δέχθη­κε τρεις σφαί­ρες, ο “δολο­φό­νος συνε­λή­φθη επί τόπου” και διε­ξά­γε­ται έρευ­να. Μαρ­τυ­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι ένας άνδρας άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον του συγ­γρα­φέα μπρο­στά από το δικα­στή­ριο στο Αμπ­ντά­λι, στο κέντρο της ιορ­δα­νι­κής πρωτεύουσας.

Ο χρι­στια­νός συγ­γρα­φέ­ας, ένας εξέ­χων αντι-ισλα­μι­στής ακτι­βι­στής που ήταν υπο­στη­ρι­κτής του προ­έ­δρου της Συρί­ας Μπα­σάρ αλ-‘Ασαντ, είχε συλ­λη­φθεί στις 13 Αυγού­στου μετά τη δημο­σί­ευ­ση στο λογα­ρια­σμό του στο Facebook σκί­τσου που περι­γε­λού­σε τζι­χα­ντι­στές της εξτρε­μι­στι­κής σου­νι­τι­κής οργά­νω­σης Ισλα­μι­κό Κρά­τος. Συγκε­κρι­μέ­να το σκί­τσο παρου­σί­α­ζε έναν γενειο­φό­ρο άνδρα στον παρά­δει­σο να καπνί­ζει στο κρε­βά­τι έχο­ντας γυναί­κες δίπλα του και να ζητεί από τον Θεό να του φέρει κρα­σί και φυστίκια.

Πολ­λοί συντη­ρη­τι­κοί μου­σουλ­μά­νοι Ιορ­δα­νοί θεώ­ρη­σαν ότι το σκί­τσο αυτό ήταν προ­σβλη­τι­κό για το Ισλάμ.

Ο συγ­γρα­φέ­ας κατη­γο­ρή­θη­κε από τις αρχές για “υπο­κί­νη­ση θρη­σκευ­τι­κής διχό­νοιας” και “προ­σβο­λή” του Ισλάμ, πριν αφε­θεί ελεύ­θε­ρος με εγγύ­η­ση στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο