Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Καβάφης, μοναδικός και ανόμοιαστος

Ο ποι­η­τής Κων­στα­ντί­νος Καβά­φης γεν­νή­θη­κε στην Αλε­ξάν­δρεια της Αιγύ­πτου στις 17 Απρι­λί­ου 1863 (29 Απρι­λί­ου με το νέο ημε­ρο­λό­γιο). Πέθα­νε σε ηλι­κία 70 χρό­νων, στις 29 Απρί­λη 1933.

Λέει ο ίδιος σε αυτο­βιο­γρα­φι­κό του σημείωμα:

Είμαι Κων­στα­ντι­νου­πο­λί­της την κατα­γω­γήν, αλλά εγεν­νή­θη­κα στην Αλε­ξάν­δρεια — σ’ ένα σπί­τι της οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυ­γα, και αρκε­τό μέρος της παι­δι­κής μου ηλι­κί­ας το πέρα­σα στην Αγγλία. Κατό­πιν επι­σκέ­φθην την χώραν αυτήν μεγά­λος, αλλά για μικρόν χρο­νι­κόν διά­στη­μα. Διέ­μει­να και στη Γαλ­λία. Στην εφη­βι­κήν μου ηλι­κί­αν κατοί­κη­σα υπέρ τα δύο έτη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Στην Ελλά­δα είναι πολ­λά χρό­νια που δεν επή­γα. Η τελευ­ταία μου εργα­σία ήταν υπαλ­λή­λου εις ένα κυβερ­νη­τι­κόν  γρα­φεί­ον εξαρ­τώ­με­νον από το υπουρ­γεί­ον των Δημο­σί­ων Έργων της Αιγύ­πτου. Ξέρω Αγγλι­κά, Γαλ­λι­κά και ολί­γα Ιταλικά.

Ποι­η­τής μονα­δι­κός, ανε­πα­νά­λη­πτος  και ανό­μοια­στος. Η ποί­η­σή του συγκι­νεί πέρα από το χρό­νο και  το χώρο. Δια­βά­ζε­ται σήμε­ρα ως σημε­ρι­νός ποιητής.

Στις σελί­δες του περιο­δι­κού υπάρ­χει ένα μικρό αφιέ­ρω­μα στον Αλε­ξαν­δρι­νό ποιητή

Ο ερω­τι­κός Καβάφης

Οι δυο «απα­ντή­σεις» του Βάρ­να­λη στον Καβάφη

«ο Και­σα­ρί­ων όλο χάρις κι εμορ­φιά (της Κλε­ο­πά­τρας υιός, αίμα των Λαγιδών)»

Σημειώ­μα­τα ποι­η­τι­κής και ηθι­κής Κ.Π. Καβάφης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο