Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μίκης Θεοδωράκης: Ο Πάπας, οι θηρευτές και τα θηράματα

Παρα­κο­λου­θώ σε απ’ ευθεί­ας μετά­δο­ση την επί­σκε­ψη του Πάπα, του Θρη­σκευ­τι­κού Ηγέ­τη της πλειο­ψη­φί­ας των Λαών της Ευρώ­πης στη Λέσβο, όπου έφτα­σαν από τις ακτές της Τουρ­κί­ας δεκά­δες χιλιά­δες θύμα­τα του πολέ­μου στη Συρία αλλά και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανα­το­λής αψη­φώ­ντας τον θάνα­το και αφή­νο­ντας πίσω τους δεκά­δες πνιγ­μέ­νους, κυρί­ως μικρά παιδιά.

Ποιος είναι υπεύ­θυ­νος γι’ αυτή την μεγά­λη τρα­γω­δία που βιώ­νουν σήμε­ρα εκα­τομ­μύ­ρια αθώ­οι συνάν­θρω­ποί μας;

Είναι ο Μαύ­ρος Θάνα­τος που εξά­γουν οι ΗΠΑ και τα κρά­τη της Ευρώ­πης που δια­θέ­τουν πολε­μι­κές βιο­μη­χα­νί­ες. Πόσες χιλιά­δες σπί­τια, σχο­λεία, νοσο­κο­μεία και λοι­πές υπο­δο­μές γκρε­μί­στη­καν, πόσα εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και τραυ­μα­τί­στη­καν και πόσα εκα­τομ­μύ­ρια ξερι­ζώ­θη­καν από τις χώρες τους και ανα­γκά­σθη­καν να ανα­ζη­τή­σουν κάποιο ξένο κατα­φύ­γιο εξαι­τί­ας των όπλων που κατα­σκευά­σθη­καν από χέρια Ευρω­παί­ων και Αμερικανών…

Ιδού το μεγα­λείο, το μέγα έγκλη­μα της επο­χής μας με τους σύγ­χρο­νους θύτες — θηρευ­τές από τη μια πλευ­ρά και τα θύμα­τα — θηρά­μα­τά τους από την άλλη. Το μέγα έγκλη­μα που μετα­βάλ­λει την επο­χή μας σε Ζού­γκλα και η απρο­σμέ­τρη­τη υπο­κρι­σία των πολι­τι­σμέ­νων, υπο­τί­θε­ται, Λαών της Ευρώ­πης που περι­φράσ­σουν τις χώρες τους με συρ­μα­τό­πλεγ­μα, όπως έκα­ναν οι Ναζί με τα αμέ­τρη­τα Άου­σβιτς, Ντα­χά­ου και Μαουτ­χά­ου­ζεν. Με τη δια­φο­ρά ότι αυτή τη φορά οι θύτες είναι μέσα και τα θύμα­τα απ’ έξω.

Με άλλα λόγια, οι δυνα­τοί τους σκο­τώ­νουν και τους ξερι­ζώ­νουν για να πλου­τί­σουν και οι αδύ­να­μοι, δηλα­δή τα θύμα­τά τους, εγκα­τα­λεί­πο­νται στην κακή τους μοί­ρα, στην πεί­να, στο κρύο και στις αρρώ­στιες που πάνω τους κτί­ζουν οι δυνα­τοί την δική τους ευτυχία.

Και επί πλέ­ον χωρίς να ντρέ­πο­νται όπως θα έπρε­πε, ανα­γο­ρεύ­ο­νται σε Λαούς ανώ­τε­ρους, πολι­τι­σμέ­νους, Λαούς που στη­ριγ­μέ­νοι στον πλού­το και στη δύνα­μη έχουν το θρά­σος να δίνουν μαθή­μα­τα στους αδύ­να­μους επι­βάλ­λο­ντας με τα ΔΝΤ και τις Τρόι­κες τους κανό­νες της ζωής τους, δηλα­δή την λιτό­τη­τα και την κατα­στρο­φή, δια­φο­ρε­τι­κά «όπλα κατα­στρο­φής» και αυτά.

Εάν τα πρώ­τα θηρά­μα­τα είναι κατάλ­λη­λα για την «τρο­φή» τους, τα δεύ­τε­ρα προ­ο­ρί­ζο­νται να γίνουν ζώα κατοι­κί­δια, χρή­σι­μα για τις υπό­λοι­πες ανά­γκες τους.

Υπάρ­χει άρα­γε εικό­να πιο καθα­ρή από αυτήν; Ο Πάπας από τη μια πλευ­ρά να χαϊ­δεύ­ει τα παι­δά­κια που σώθη­καν από τον πνιγ­μό στη θάλασ­σα του Αιγαί­ου και οι ομό­θρη­σκοί του της Ευρώ­πης από την άλλη, που είναι υπεύ­θυ­νοι για τον Μαύ­ρο Θάνα­το που τα οδή­γη­σε σ’ αυτή την Τραγωδία…

Μίκης Θεο­δω­ρά­κης

(Άρθρο-παρέμ­βα­ση του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του Πάπα Φρα­γκί­σκου στη Λέσβο. Δημο­σιεύ­τη­κε σήμε­ρα στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο