Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ρόζα Εσκενάζυ» Η βασίλισσα του Ρεμπέτικου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ρόζα Εσκε­νά­ζυ»
Η βασί­λισ­σα του Ρεμπέτικου
  Του Πανα­γιώ­τη Μέντη
  με την Νεφέ­λη Ορφανού
σε σκηνοθεσία
Αντώ­νη Λουδάρου

Από τις 18 Οκτω­βρί­ου και κάθε Τρί­τη στις 21:15 

 Ο  Αντώ­νης Λου­δά­ρος, ο ξεχω­ρι­στός αυτός καλ­λι­τέ­χνης  που ξέρει πως να ζεσταί­νει τις καρ­διές μας μέσα από την τέχνη του θεά­τρου, αυτή την φορά με την ιδιό­τη­τα του σκη­νο­θέ­τη, μας προ­τρέ­πει να αφε­θού­με και να ταξι­δέ­ψου­με  στην μυθι­κή ζωή μιας γυναί­κας «σύμ­βο­λο». Στην ζωή της Ρόζας Εσκε­νά­ζυ που έγρα­ψε μονα­δι­κά ο Πανα­γιώ­της Μέντης και ερμη­νεύ­ει με ιδιαί­τε­ρο τρό­πο  η Νεφέ­λη Ορφα­νού.

Ένα συγκλο­νι­στι­κό έργο για την “βασί­λισ­σα” του  ρεμπέ­τι­κου τραγουδιού.
Την «Ρόζα την ναζιά­ρα με τα σγου­ρά μαλ­λιά» που ήξε­ρε πώς να ξεση­κώ­νει τα πλή­θη.  Το «Χαρι­κλα­κι» της, η «Δημη­τρού­λα» της, η «Λιλή την σκαν­δα­λιά­ρα», το «Ράμπι-Ράμπι» και τόσες άλλες μεγά­λες επι­τυ­χί­ες της που ακού­γο­νται και στην παρά­στα­ση μας ταξι­δεύ­ουν από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη του 1883 μέχρι την Αθή­να του 1980 .
Η Ρόζα, χαρι­σμα­τι­κή ερμη­νεύ­τρια του ρεμπέ­τι­κου και του σμυρ­ναί­ι­κου τρα­γου­διού, έζη­σε μια ζωή γεμά­τη έντα­ση και μυστήριο.

Η Ρόζα βίω­σε τις πιο σημα­ντι­κές δεκα­ε­τί­ες της ιστο­ρί­ας της Ελλά­δας. Πέρα­σε δια πυρός και  σιδή­ρου μέσα από πολέ­μους, κατο­χή, αντί­στα­ση, δικτα­το­ρί­ες κι έρω­τες, χωρίς να πάψει ούτε στιγ­μή να είναι μια γυναί­κα που δεν σήκω­νε μύγα στο σπα­θί της.

Ρόζα η παρα­βα­τι­κή, η απρό­βλε­πτη. Με αλη­θι­νό “φως” όμως… Το “φως” της Ρόζας καί­ει ακό­μα και θερα­πεύ­ει ψυχές. Η φωνή της, φάρος για τις επό­με­νες γενιές, μας δια­τά­ζει σαν γνή­σια βασί­λισ­σα, πως να γλε­ντά­με, πως να πίνου­με, και πως να αγαπάμε.

roza39

Συντε­λε­στές:

Το εξαι­ρε­τι­κό έργο  υπο­γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μέντης
Τη σκη­νο­θε­σία ο Αντώ­νης Λουδάρος
«Ρόζα» η Νεφέ­λη Ορφανού

Στα τρα­γού­δια της παρά­στα­σης η  φωνή της Μαρί­ας Σουλτάτου 
και της μικρής Πανα­γιώ­τας Ζαρείφη.

Στην παρά­στα­ση ακού­γο­νται οι ηθοποιοί:
(με αλφα­βη­τι­κή σειρά):
Θανά­σης Κουρ­λα­μπάς, Φανης  Μου­ρα­τί­δης, Θοδω­ρής  Μπου­ζι­κά­κος, Παύ­λος Ορκό­που­λος, Γιάν­νης  Στάν­κο­γλου.

Την σκη­νι­κή επι­μέ­λεια έχει η Ειρή­νη Παπιδά 

Τα κοστού­μια επι­με­λεί­ται το Βεστιά­ριο (Σωκρά­τους 16, Αθήνα)

Τους φωτι­σμούς σχε­δί­α­σε ο Νίκος Καλα­τζής 

Video παρά­στα­σης Στέ­φα­νος Κοσμίδης

Σχε­δια­σμός-επι­μέ­λεια μαλ­λιών:  Γεώρ­γιος Δουδέσης 

Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη η Γωγώ Μαρι­νά­κου

Επι­κοι­νω­νία-Δημό­σιες Σχέ­σεις: Ίρια Κατσαντώνη
Τηλ.: 6932077374

Πλη­ρο­φο­ρί­ες παράστασης:
Από Τρί­τη 18 Οκτω­βρί­ου και κάθε Τρίτη
Ώρα έναρ­ξης: 21:15
Είσο­δος: €15, €10 (μειω­μέ­νο)
Διάρ­κεια: 75’
Πολυ­χώ­ρος Πολι­τι­σμού Αθη­να­ΐς-Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή Σκηνή
Καστο­ριάς 34–36, Βοτανικός
Τηλέ­φω­νο ταμεί­ου-κρα­τή­σεις: 210 3480080

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο