Περιήγηση: Ηθοποιός

Θέατρο
Αντιγόνη Βαλάκου, διέγραψε μια σημαντική πορεία στο θέατρο, αλλά και τον κινηματογράφο

Η Αντι­γό­νη Βαλά­κου μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες πρω­τα­γω­νί­στριες της ελλη­νι­κής δρα­μα­τι­κής τέχνης, πέθα­νε στις 12 Νοεμ­βρί­ου 2013. Ξεχω­ρι­στή ιδιο­συ­γκρα­σία, σπάνια…

Κινηματογράφος
Σπύρος Καλογήρου, ένας καλός ηθοποιός, ένας λαϊκός, καλόκαρδος και γλυκός άνθρωπος,

Ενας καλός ηθο­ποιός, ένας λαϊ­κός, καλό­καρ­δος και γλυ­κός άνθρω­πος, ο Σπύ­ρος Καλο­γή­ρου, «έφυ­γε» στα 87 του χρό­νια, στις 27 Ιου­νί­ου 2009. Γεννήθηκε…

Θέατρο
Μαρία Καλουτά

Στις 29 Οκτω­βρί­ου 2006 «έφυ­γε» από τη ζωή η Μαρία Καλου­τά, αδελ­φή της Αννας Καλου­τά. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1916.…